Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 699.

Artykuły filtrowane wg daty: wrzesień 2017

Zajęcia techniczne - PZO/Wymagania na poszczególne oceny

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
 TECHNIKA

 

na podstawie programu edukacji technicznej dla szkoły podstawowej

„ Jak to działa, dla klas 4-6” Lech Łabecki, Marta Łabecka, NOWA ERA

 

 

 

Formy aktywności podlegające ocenie na zajęciach technicznych:

·         aktywność,

·         prace wykonywane na lekcji, ćwiczenia,

·         prace wytwórcze,

·         prace pisemne, testy,

·         prace domowe,

·         przygotowanie do zajęć,

·         zeszyt ucznia, uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki za czas nieobecności ucznia w szkole

·         prace dodatkowe (dla chętnych),

·         praca w grupach,

·         praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

 

W wypadku zajęć technicznych szczególnie uwzględniany jest przy ocenianiu stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych.

Istotne są też: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, pomysłowość, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania,  oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

Kryteria oceny z techniki.

 

Przedmiot oceny

Kryteria oceny

wiadomości

zakres wiadomości

jakość (stopień rozumienia)

samodzielność w odtwarzaniu i stosowaniu wiadomości (operatywność)

Umiejętności

poprawność danego działania

biegłość w jego wykonaniu

samodzielność w stosowaniu danej umiejętności

postawy wobec pracy i techniki

gospodarność

dyscyplina pracy

współpraca i współodpowiedzialność

wytwory działalności praktycznej (wykonane w pracowni)

funkcjonalność

zgodność z projektem

estetyka wykonania

oryginalność rozwiązania (jeśli wytwór projektuje uczeń)

zeszyt przedmiotowy, dokumentacja techniczna

kompletność i poprawność, estetyka

 

 

 

Ocena

Wskaźniki

celująca

Uczeń:

·         opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

·         biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, używając właściwej dla techniki terminologii, oraz proponuje rozwiązania nietypowe

·         wykazuje się inwencją twórczą

·         osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

·         umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, cechuje się oryginalnością rozwiązań

·         samodzielnie poszukuje wiedzy, korzysta z wielu źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

·         twórczo rozwija zainteresowania

·         wpływa na aktywność innych uczniów

·         zgłasza cenne uwagi

·         pomaga koleżankom i kolegom

·         pracuje systematycznie

 

bardzo dobra

Uczeń:

·         opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

·         sprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w praktyce

·         jest samodzielny w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

·         potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia

·         stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych

·         sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

·         poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy

·         właściwie organizuje stanowisko pracy

·         bierze czynny udział w lekcji, wyróżnia się zaangażowaniem  i aktywnością, jest zawsze do zajęć przygotowany

·         prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną

·         racjonalnie gospodaruje materiałami i czasem

·         zna i stosuje zasady bhp

·         bierze udział w konkursach przedmiotowych

 

dobra

Uczeń:

·         nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

·         poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

·         wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy

·         na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela

·         prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami                       i sprzętem technicznym

·         poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy

·         dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze

·         poprawnie prowadzi dokumentację

·         czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany

·         sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne

·         stara się oszczędnie gospodarować materiałami i czasem

·         niekiedy korzysta z różnych źródeł informacji

·         zna i stosuje zasady bhp

 

dostateczna

Uczeń:

·         nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

·         rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności

·         zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela

·         zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego, poprawnie nimi się posługuje

·         poprawnie rozpoznaje materiały, nie dla wszystkich określa cechy

·         potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze

·         potrafi stosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela

·         potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami

·         przykłada niewielką wagę do oszczędnego gospodarowania materiałami    i czasem

·         rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

·         zna i stosuje zasady bhp

dopuszczająca

Uczeń:

·         posiada duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności

·         ma problemy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce

·         ma trudności z organizacją własnej pracy

·         wykonuje prace wytwórcze z licznymi odstępstwami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie

·         rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności

·         potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym

·         prowadzi dokumentację niestarannie i niesystematycznie

·         często jest nieprzygotowany do lekcji

·         mało uwagi poświęca oszczędnemu gospodarowaniu materiałami i czasem

·         pracuje zgodnie z przepisami bhp, choć czasem je lekceważy

 

niedostateczna

Uczeń:

·         nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia

·         w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

 

 

Wymagania na poszczególne oceny

 

 

                      Nauczyciel, używając przy ocenianiu prac pisemnych „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań,  stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

Ocena

zakres procentowy

Niedostateczny

0 – 29%

 

dopuszczający -

 

30 – 35%

Dopuszczający

30 – 50%

36 – 44%

dopuszczający +

 

45 – 50%

dostateczny -

 

51 – 56%

Dostateczny

51 – 74%

57 – 68%

dostateczny +

 

69 – 74%

dobry -

 

75 – 80%

Dobry

75 – 89%

81 – 83%

dobry +

 

84 – 89%

bardzo dobry -

 

90 – 92%

bardzo dobry

90 – 97%

93 – 94%

bardzo dobry +

 

95 – 97%

Celujący

98    – 100%

 

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel według następującej skali:        

         Średnia ważona                   Stopień

             5,51 – 6,00                    - celujący

             4,70 – 5,50                    - bardzo dobry 

             3,70 – 4,69                    - dobry

             2,70 – 3,69                   - dostateczny

              1,70 – 2,69                   - dopuszczający

              1,00 – 1,69                   - niedostateczny

1) Zasada oceny ważonej – każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen według zasady:

    Waga             Kategoria ocen

a)      6     - ocena za I semestr (przy ustalaniu oceny końcoworocznej),

b)      5     - za pisemne prace klasowe, prace wytwórcze

c)      4     - za zapowiedziane sprawdziany trwające powyżej 15 minut, wykonywanie pracy na lekcji sprawdzającej zastosowanie wiadomości

d)     2      - za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział w lekcji, zeszyt  i inne)

 

Przyustalaniuocenyztechniki będą brane pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się ze swoich obowiązków. 

 

Czytaj dalej...

Nauczanie wczesnoszkolne - PZO

 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 
            WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ określa warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 
 
WSO ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz            
 o postępach w tym zakresie;
b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 
I Ocenianie osiągnięć edukacyjnych
 
1. Ocena śródroczna  i końcowo roczna  ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) metodach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
4. Analizę postępów ucznia przeprowadza się systematycznie.
5. Ocenianie ucznia ma charakter wspierający i uwzględnia zalecenia z dostępnych opinii                    
 i orzeczeń. 
W ocenie ucznia uwzględnia się opracowane przez nauczycieli dostosowania wymagań edukacyjnych.
6. Stosuje się bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych, które rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w postaci sześciostopniowej skali cyfrowej.
7. W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty pracy.
8. Duże prace pisemne obejmujące podsumowanie działu zawierają krótkie, pisemne uzasadnienie oceny, w którym nauczyciel  wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką. W przypadku sprawdzianów obejmujących co najmniej trzy ostatnie tematy, uzasadnienie oceny jest w formie informacji zwrotnej, zawierającej cztery elementy: 
 
a)wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia
b)odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oaz opanować wymagane umiejętności,
c)przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
d)wskazanie uczniowi sposobu w jaki sposób powinien pracować dalej.
9. W przypadku pozostałych form pracy ucznia podlegających ocenie takich jak: kartkówka        
 z ostatniej lekcji, praca i aktywność na lekcji, odpowiedź ustna, praca domowa, prowadzenie zeszytu oraz ćwiczeń uzasadnienie oceny przedstawiane jest ustnie.
 
 Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali:
6 - celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale
5 - bardzo dobrze, biegle, prawidłowo
4 - dobrze, poprawnie, sprawnie
3 - dostatecznie, zadawalająco, wystarczająco, przeciętnie
2 - dopuszczająco, słabo, błędnie, niechętnie
1 - niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie
 
 
10. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:
 
6 - Uczeń celująco opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych   i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności.
 
5 - Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 
4 - Uczeń dobrze opanował zdecydowana większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach.
 
3 - Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać   z podstawowych informacji.
 
2 - Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym  okresie czasu.
 
1 - Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania.          
 Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.
 
     
         Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia. 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCENY  WIADOMOŚCI  I  UMIEJĘTNOŚCI
UCZNIÓW  KLAS  I-III
 
Edukacja polonistyczna
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• jest rozbudzony intelektualnie; posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
• czyta płynnie, poprawnie i wyraziście z jednoczesnym rozumieniem treści,
• pisze bezbłędnie, podaje reguły ortograficzne oraz przykłady trudności ortograficznych, które nie były opracowywane na lekcji,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów, proponuje własne rozwiązania,
• uzasadnia wypowiadane sądy i opinie,
• wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy,
• wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki i czasopisma dziecięce
• twórczo rozwija uzdolnienia.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
• czyta płynnie, poprawnie i wyraziście, z łatwością wyszukuje potrzebne informacje,
• dostrzega ukryty sens utworu,
• ma bogate słownictwo,
• swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku (szkoła, dom, grupa rówieśnicza, utwory literackie, audycje radiowe i telewizyjne, bajki),
• formułuje własne opinie,
• bezbłędnie pisze z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty w zakresie poznanego słownictwa,
• samodzielnie i chętnie czyta lekturę i czasopisma dziecięce.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w zasadzie opanował pełny zakres programowy,
• czyta biegle i poprawnie krótkie teksty literackie opracowane podczas lekcji,
• chętnie i poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku,
• rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,
• wyróżnia postacie i zdarzenia w utworach pod kierunkiem nauczyciela,
• omawia treść obrazków pojedynczych i cyklu obrazków, dostrzega powiązania przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami,
• popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
• układa zdania z rozsypanki wyrazowej.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów       
 w dalszym uczeniu,
• mało samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
• czyta poprawnie, ale powoli,
• układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej,
• wypowiedzi są na ogół jednozdaniowe,
• uczestniczy w dyskusji,
• poprawnie układa proste zdania z wykorzystaniem podstawowego słownictwa,
• popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi w zakresie wyrazów opracowanych na lekcji,
• podstawowe części mowy rozpoznaje z pomocą nauczyciela.
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu,
• rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny,
• potrafi współpracować w grupie,
• czyta słabo, powoli, sylabizuje,
• wypowiada się najczęściej pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami nie zawsze poprawnymi pod względem logicznym,
• nie potrafi stosować poznanych i opracowywanych w czasie lekcji zasad ortograficznych,
• często nie odrabia prac domowych.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
• jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,
• nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
• ciągle nie przygotowuje się do lekcji,
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu,
• nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów,
• nie wykazuje żadnych postępów w nauce.
 
Edukacja przyrodnicza
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
• potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia,
• twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,
• wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów praktycznych,
• wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej okolicy,
• z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
• formułuje własne opinie i sądy,
• wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych,
• podejmuje rolę lidera grupy,
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych                
 i nietypowych,
• określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom roku,
• wykazuje umiejętności stosowania w praktyce poszczególnych znaków drogowych oraz zasad
przechodzenia przez jezdnię.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w zasadzie opanował materiał programowy,
• rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,
• potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji,
• zna swój adres zamieszkania,
• zna niektóre znaki drogowe,
• przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię,
• umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku,
• wie co powinien jeść, aby być zdrowym,
• wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, w mieście , na wsi,
• rozumie konieczność ochrony przyrody.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu,
• uczestniczy w dyskusji,
• potrafi wypowiedzieć się na dany temat,
• nie zawsze odrabia pracę domową,
• zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica,
• zna nazwy pór roku,
• zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony,
• zna niektóre ptaki i ssaki hodowane w Polsce.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu,
• rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela,
• często nie odrabia prac domowych,
• rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny,
• potrafi słuchać dyskusji.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
• nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
• ciągle nie przygotowuje się do lekcji,
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu,
• nie wykazuje żadnych postępów w nauce.
 
 
 
Edukacja matematyczna
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
• twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych       
i praktycznych,
• na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności aniżeli na ocenę bardzo dobrą.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
• sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi,
• rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych,
• sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch działań,
• poprawnie układa zadania tekstowe,
• potrafi rozwiązać zadanie przedstawione na grafie, osi, drzewku,
• rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny,
• układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w zasadzie opanował materiał programowy,
• rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe,
• układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania,
• rozumie pojęcie "działania wzajemnie odwrotne '' i stosuje je w praktyce,
• wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza,
• potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów       
w dalszym uczeniu się,
• wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy w obliczeniach,
• nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości,
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe,
• nie zawsze odrabia pracę domową.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu,
• ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się w większości konkretami, często popełnia błędy w obliczeniach,
• nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
• nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
• nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów,
• nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych,
• ciągle nie przygotowuje się do lekcji,
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
 
Edukacja artystyczno – techniczna
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
• osiąga sukcesy w szkolnych konkursach,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce,
• samodzielnie wykonuje prace, stosując ciekawe i nietypowe rozwiązania,
• chętnie podejmuje wszelką działalność techniczną, plastyczną i muzyczną,
• rozpoznaje różne materiały,
• aktywnie współdziała w grupie.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy,
• potrafi oszczędnie gospodarować materiałem,
• wykonywane prace są wyróżniane ze względu na estetykę i pomysłowość wykonania,
• wyraża ruchem muzykę, zauważa cechy utworów muzycznych,
• chętnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie,
• potrafi określić dziedziny sztuk plastycznych,
• uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę, położenie, fakturę.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• chętnie podejmuje działalność plastyczną, techniczną i muzyczną,
• stosuje poznaną technologię wykonania prac, wykonuje prace według wzoru,
• wykonuje i projektuje płaskie formy użytkowe,
• rozpoznaje materiały z których wykonuje prace,
• poprawnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie,
• wyraża ruchem muzykę,
• uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów        
w dalszym uczeniu się,
• potrafi współpracować w grupie,
• wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,
• nie potrafi rozplanować pracy,
• uwzględnia kształt, barwę, wielkość,
• rozpoznaje niektóre materiały,
• śpiewa piosenki jednogłosowe w grupie,
• potrafi określić nastrój w prostym wysłuchanym utworze.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów dalszym uczeniu się,
• potrafi współpracować w grupie,
• nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości,
• prace są mało estetyczne i pomysłowe,
• ma kłopoty z samodzielnym wykonaniem prac,
• często powiela pomysły kolegów,
• nie przynosi potrzebnych materiałów,
• ma problemy z samodzielnym zaśpiewaniem piosenki.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
• ciągle nie przygotowuje się do lekcji,
• ma lekceważący stosunek do przedmiotów,
• nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów,
• nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania,
• nie wykazuje żadnych postępów w nauce.
 
 
Edukacja motoryczno – zdrowotna
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
• jest sprawny fizyczne, interesuje się sportem,
• samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność,
• na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie i wytrzymałość.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
• jest sprawny fizycznie,
• starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,
• wykazuje się właściwą postawą społeczną i zaangażowaniem na lekcjach,
• zna i stosuje przepisy gier i zabaw ruchowych.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w zasadzie opanował materiał programowy,
• ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi,
• zna zasady gier sportowych,
• potrafi bawić się w grupie i grać w zespole,
• nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe     
  i dość dobre postępy w tym zakresie.
 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów            
 w dalszym uczeniu się,
• bierze udział w grach zespołowych, ale często nie przestrzega reguł, nie akceptuje przegranej,
• dość często nie ćwiczy z powodu braku odpowiedniego stroju,
• stale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych,
• potrzebuje wielu zachęt do wykonania ćwiczenia,
• często jest nieprzygotowany do zajęć,
• nie respektuje ustalonych reguł,
• rozumie proste zadania wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach,
• jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,
• ciągle jest nieprzygotowany do zajęć,
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu,
• nie chce korzystać z pomocy nauczyciela.
 
             W ocenianiu uwzględnione będą możliwości indywidualne ucznia, wkład pracy, osiągnięcia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w stosunku do uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne.
 
 
OCENA Z ZACHOWANIA
W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę osobistą, stosunek
 do obowiązków szkolnych i aktywności ucznia.
Przy ustalaniu oceny będą brane pod uwagę następujące zakresy:
• Kultura osobista
o uczeń używa form grzecznościowych
o jest koleżeński
o w kulturalny sposób nawiązuję kontakty z nauczycielami , innymi pracownikami szkoły             
i kolegami
o dba o kulturę słowa
o przestrzega higieny osobistej
o porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach
• Stosunek do obowiązków szkolnych
o uczeń jest przygotowany do lekcji
o nie spóźnia się na lekcję
o dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych
o uważnie słucha i wykonuje polecenia
o bierze udział w konkursach, zawodach sportowych
o nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia
o stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły
• Aktywność
o uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi
o dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego
o pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności
o pracuje na rzecz klasy i szkoły
• Poszanowanie rówieśników
o uczeń nie stwarza sytuacji konfliktowych
o poprawnie rozwiązuje konflikty
o chętnie pomaga kolegom
 
 
III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów
Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
- sprawdziany
- kartkówki
- odpowiedzi ustne
- aktywność
- zadania domowe
- prace pisemne
Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
Osiągnięcia uczniów klas I -III są oceniane na bieżąco przez nauczyciela. Do nich należy zaliczyć:
o ciche czytanie
o głośne czytanie
o przepisywanie
o pisanie ze słuchu
o pisanie z pamięci
o wypowiedzi ustne
o wypowiedzi pisemne
o recytacja
o prowadzenie zeszytu i ćwiczeń
o samodzielne zdobywanie wiadomości , lektura
o dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
o liczenie pamięciowe
o wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
o układanie zadań
o przeprowadzanie pomiarów
o stosowanie technik plastycznych i technicznych
o dokładność i estetyka wykonania prac
o wiedza o sztuce
o śpiewanie
o czytanie i zapisywanie nut , rozpoznawanie utworów muzycznych
o wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
o sprawność fizyczna
o aktywność na lekcji
o praca w zespole
 
 
                                                                                             
                                                                                     
                                                                                                               
                                                                                                  
 
Czytaj dalej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  • Dział: Wydarzenia

Dnia 4 września 2017 roku w  Szkole  Podstawowej nr 3 i Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim w sali gimnastycznej o godz. 9.15 zainaugurowano rok szkolny 2017/2018 .

Na inauguracji obecni byli uczniowie klasy I, klas IV, VII  i gimnazjalnych oraz nauczyciele, rodzice i  zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła opiekunka Samorządu Uczniowskiego – pani Magdalena Kortes. Po komendzie "Baczność" wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano  hymn państwowy i hymn szkolny. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – pani Bożena Rutkowska-Marciniak oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta pan Józef Blank oraz  Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Rzemińska.

Szczególnie serdecznie powitano uczniów klasy I, którym wręczono upominki.

Po okolicznościowych przemówieniach, zaprezentowaniu  przez młodzież gimnazjalną  montażu słowno- muzycznego o tematyce wojennej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia i wspaniałych sukcesów.

 

 

Czytaj dalej...

Chemia-PZO

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z CHEMII

 

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów:

1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

w szkołach publicznych.

2. Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół podstawowych.

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.

4. Program nauczania chemii w gimnazjum i szkole podstawowej –   program nauczania chemii w klasach II-III gimnazjum Ciekawa Chemia (WSiP) – nr dopuszczenia  40/2/2015, 40/3/2016;

5.Program nauczania chemii w klasie VII szkoły podstawowej–  Chemia Nowej Ery (Nowa Era) – nr dopuszczenia 785/1/2017.

 

Nauczyciel prowadzący – Teresa Bagińska

 

1) Oceny ucznia dokonuje nauczyciel.

 

2) Ocenie podlegają:

wiadomości

umiejętności

postawy.

 

3) Ocenie podlegają następujące aktywności ucznia w formie oceny ważonej:

- prace klasowe,

- sprawdziany,

- testy,

- kartkówki,

- odpowiedzi ustne,

- prace domowe,

- pracę na lekcji

- udziały w konkursach,

- dodatkowe prace lub zadania,

- projekty.

 

4) Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, za udział w konkursach przedmiotowych (zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego ocena celująca wagi 5), aktywność.

 

5) Uczeń zostaje zapoznany z przedmiotowym systemem oceniania na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym.

PZO z chemii jest dostępne na stronie internetowej szkoły i w formie papierowej u nauczyciela przedmiotu (do wglądu podczas dyżurów nauczyciela).

 

6) Nauczycielprzed rozpoczętym nowym działem przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału. W dzienniku elektronicznym przed pracami pisemnymi (kartkówki, sprawdziany, prace klasowe) informacje z jakiej grupy tematów.

 

7) Uczeń na lekcjach zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i podręcznik.

 

8) Uczeń oceniany jest systematycznie.

Przy 1 godzinie tygodniowo minimum 3 razy w semestrze, przy 2 godzinach tygodniowo minimum 4 razy w semestrze.

Ocena semestralna / roczna jest ustalana na podstawie co najmniej odpowiednio 3 lub 4 ocen cząstkowych. Jeżeli uczeń, z jakichś powodów, nie spełnia tego warunku, jest zobowiązany do napisania egzaminu, który pozwoli na adekwatną do jego wiadomości i umiejętności ocenę.

 

9) Uczeń jest zobowiązany uzupełnić brakującą ocenę z pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdzian, test, kartkówka) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela na zajęciach dodatkowych.

Nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty pracy pisemnej lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze pracę pisemną po powrocie do szkoły, podczas jednostki lekcyjnej. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności.

 

10) Uczeń na lekcjach może uzyskiwać oceny za – warunki szczegółowe:

a) odpowiedzi ustne (z ostatnich trzech lekcji)

b) odpowiedzi pisemne

kartkówki (z ostatnich trzech lekcji, mogą być niezapowiedziane),

prace klasowe (zapowiedziane z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, po wcześniejszym powtórzeniu wiadomości, przynajmniej raz w semestrze),

c) zadanie domowe (na lekcji podczas odpowiedzi ustnej lub podczas sprawdzania zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń)

d) pracę na lekcji – na bieżąco w zależności od aktywności uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Odpowiedzi pisemne są punktowane i ocena wystawiona zostaje według przeliczenia procentowego punktów na oceny obowiązującego w szkole:

 

OCENA

ZAKRES PROCENTOWY

CELUJĄCY

98% - 100%

BARDZO DOBRY

90% - 97%

DOBRY

75% - 89%

DOSTATECZNY

51% - 74%

DOPUSZCZAJĄCY

30% - 50%

NIEDOSTATECZNY

29% i MNIEJ

 

 

W przypadku prac klasowych dopuszcza się wstawianie ocen z plusem (+) lub minusem (-) według następującego przelicznika:

ocena

zakres procentowy

niedostateczny

0 – 29%

 

dopuszczający -

 

30 – 35%

dopuszczający

30 – 50%

36 – 44%

dopuszczający +

 

45 – 50%

dostateczny -

 

51 – 56%

dostateczny

51 – 74%

57 – 68%

dostateczny +

 

69 – 74%

dobry -

 

75 – 80%

dobry

75 – 89%

81 – 83%

dobry +

 

84 – 89%

bardzo dobry -

 

90 – 92%

bardzo dobry

90 – 97%

93 – 94%

bardzo dobry +

 

95 – 97%

celujący

98 – 100%

 

 

12) Dla uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych prace pisemne będą odpowiednio dostosowywane do zaleceń poradni i indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia. W przeciwnym przypadku stosuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na oceny:

 

OCENA

ZAKRES PROCENTOWY

CELUJĄCY

90% - 100%

BARDZO DOBRY

71% - 89%

DOBRY

55% - 70%

DOSTATECZNY

40% - 54%

DOPUSZCZAJĄCY

20% - 39%

NIEDOSTATECZNY

19% i MNIEJ

 

 

 

 

 

13) Liczone są następujące wagi poszczególnych ocen:

 

WAGA OCEN

ZA CO ? (przykłady)

6

ocena semestralna

5

praca klasowa, konkurs wojewódzki

4

sprawdzian

3

kartkówka, odpowiedź

2

aktywność na lekcji, praca domowa

 

 

14) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

 

15) Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek:

a)     uzupełnić notatki w zeszycie – w tym zadanie domowe (nieobecność w szkole do 5 dni – na bieżąco, nieobecność powyżej 5 dni – tydzień po powrocie do szkoły),

b)     zaliczyć prace pisemne - kartkówki, prace klasowe (nieobecność w szkole do 5 dni – na bieżąco, nieobecność powyżej 5 dni – w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły),

c)      jeżeli uczeń nie umówi się na zaliczenie sprawdzianu z nauczycielem (w dogodnym dla obu stron terminie) nauczyciel przeprowadzi sprawdzian na pierwszej lekcji po wspomnianych wyżej dwóch tygodniach.

 

16) Poprawianie ocen:

- poprawy pracy pisemnej (kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej) można dokonać w ciągu dwóch tygodni od terminu w jakim uczeń otrzymał ocenę,

- uczeń ma prawo poprawić dowolną ilość ocen w semestrze z prac pisemnych,

- oceny można poprawiać poza jednostką lekcyjną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

17) Waga oceny niepoprawionej nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach waga spada o 1.

Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

Ucieczka z lekcji na której odbywa się zapowiedziana praca pisemna jest traktowana jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

 

18) Uczeń, który nie poprawił oceny traci prawo do kolejnych poprawek tej samej oceny.

 

19) Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – prawo to nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną o wadze 2.

20) Prace pisemne są zatrzymywane przez nauczyciela. Rodzic i dziecko ma do nich   wgląd podczas „dni otwartych” lub na żądanie na terenie szkoły. Uczeń ma wgląd podczas lekcji (w trakcie oddawania prac przez nauczyciela).

 

21) Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany są sprawdzone i ocenione w ciągu 2 tygodni.

 

22) Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 

23) Oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych i pracy na lekcji (lub inne o wadze 2) są ostateczne.

 

24) Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

a) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętnościnauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

b) Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści – sprawdzane wiadmości i umiejętności oraz stopień opanowania wyrażony znakami + bardzo dobrze, +/- wymagające dopracowania, - braki. Ilość uzyskanych punktów i procent.

Recenzję uczeń ma obowiązek wkleić do zeszytu przedmiotowego.

 

25) Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

 

26) O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego rodzice (lub prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.

 

27) Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

a) informacja ustna (konsultacje) w każdy „dzień otwarty”,

b) przekazywanie za pośrednictwem wychowawców wykazu ocen wyrażonych stopniem na zebraniach rodziców,

c) uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek i okazywać do wpisu nauczycielowi przedmiotu, oceny mogą być również wpisywane do zeszytu przedmiotowego na pierwszej stronie,

d) w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (średnia ważona 1,80 lub mniej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, który przekazuje informację rodzicom w formie pisemnej lub ustnej (poświadczonej podpisem rodzica).

 

28) Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

Warunkiubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

- frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

- usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

- przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  i prac pisemnych;

- uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych.

 

29) Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

 

 


 

Szczegółowe wymagania edukacyjne

 z chemii na poszczególne oceny

 

Ocena niedostateczna

Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie rozumie podstawowych pojęć. Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. Nie podejmuje prób rozwiązania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela.

Ocena dopuszczająca

Uczeń ma duże braki w wiedzy, ale posiada podstawowe wiadomości i umiejętności co umożliwia mu dalszą naukę.

Uczeń:

-          podaje kilka przykładów substancji chemicznych,

-          wymienia typowe właściwości kilku substancji,

-          podaje przykłady mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej,

-          rozdziela mieszaninę niejednorodną wykorzystując właściwości fizyczne składników,

-          podaje przykłady zjawisk fizycznych i chemicznych w swoim otoczeniu,

-          odróżnia substancje proste od złożonych,

-          podaje przykłady metali i niemetali, oraz ogólnie określa lokalizację w układzie okresowym,

-          zna nazwy symbole następujących pierwiastków: H, Na, K, Mg, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Hg, Al., C, Pb, N, P, O, S, Cl, Br, He, Ne,

-          wykazuje na dowolnie wybranym przykładzie nieciągły charakter budowy materii i wynikające z tego konsekwencje,

-          zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, modele cząsteczek O2, H2, H2O, CO2...

-          interpretuje jakościowo i ilościowo wzór cząsteczki pierwiastka oraz związku chemicznego,

-          wyjaśnia na podstawowych przykładach rolę indeksu i współczynnika stechiometrycznego,

-          ustala wzór podstawowych związków chemicznych i podaje ich nazwy,

-          wskazuje źródła zanieczyszczeń powietrza, również w swojej okolicy,

-          zapisuje (wzorami i słownie) prostą reakcję otrzymywania tlenków,

-          zna skład powietrza,

-          odróżnia reakcje: syntezy, analizy i wymiany,

-          wskazuje w równaniu reakcji substraty i produkty,

-          wskazuje źródła zanieczyszczeń wody, również w swojej okolicy,

-          zna właściwości fizyczne, skład chemiczny i wzór cząsteczki wody,

-          zna pojęcia: rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór, zawiesina, roztwór nasycony, nienasycony, rozpuszczanie, stężenie procentowe,

-          oblicza masę roztworu znając masę substancji i rozpuszczalnika,

-          wylicza czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji,

-           podaje przykłady substancji łatwo i trudno rozpuszczalnych w wodzie,

-          proponuje sposób odzyskania substancji stałej z roztworu i zawiesiny,

-          dostrzega różnice miedzy roztworem stężonym i rozcieńczonym na przykładach z życia codziennego,

-          zapisuje równanie reakcji otrzymywania wody,

-           podaje nazwy najważniejszych kwasów i wodorotlenków; HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2,

-          pisze na podstawie modelu lub wzoru kreskowegowzór sumaryczny kwasów i wodorotlenków,

-          zna właściwości kwasów i wodorotlenków ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego posługiwania się nimi,

-          podaje przykłady zastosowania kwasów i zasad,

-          wymienia wskaźniki służące do identyfikacji kwasów i zasad,

-          wie jakie może być szkodliwe działanie kwasów i zasad na środowisko naturalne,

-          opisuje właściwości znanych soli, ich występowanie i zastosowanie (NaCl, CaCO3, CaSO4),

-          zapisuje wzory sumaryczne i nazwy podstawowych soli,

-          odróżnia wzory soli od innych związków chemicznych,

-          wie co to jest reakcja zobojętniania,

-          nazywa produkty reakcji zobojętniania,

-          wie jakie objawy zachodzące w roztworach świadczą reakcji powstawania soli,

-          odróżnia atomy, cząsteczki i jony,

-          zapisuje wzory prostych jonów,

-          określa odczyn roztworu na podstawie barwy wskaźnika uniwersalnego,

-          podaje przykłady elektrolitów i nieelektrolitów,

-          ustala wzór soli z podanych prostych jonów,

-          określa skład pierwiastkowy substancji organicznych,

-          zna wartościowość węgla w związkach organicznych,

-          zapisuje na podstawie modeli wzory sumaryczne i kreskowe węglowodorów,

-          określa właściwości i skład ropy naftowej i gazu ziemnego,

-          zna właściwości oraz zastosowanie etenu i etynu,

-          wskazuje wśród wypisanych wzorów alkohole, kwasy organiczne i estry,

-          podaje właściwości metanolu i etanolu oraz skutki ich działania na organizm ludzki,

-          wylicza przykłady zastosowania etanolu i gliceryny,

-          zapisuje na podstawie modeli wzory alkoholi i kwasów karboksylowych,

-          określa właściwości i zastosowanie kwasu mrówkowego, octowego i stearynowego, mydła,

-          wymienia podstawowe składniki żywności,

-          podaje przykłady produktów spożywczych w których występują cukry, białka i tłuszcze,

-          określa funkcje cukrów, białek i tłuszczów w organizmie człowieka,

-          wskazuje występowanie i zastosowanie cukrów, białek, tłuszczów,

-          dokonuje podziału tłuszczów ze względu na stan skupienia,

-          wskazuje w swoim otoczeniu czynniki powodujące denaturację białek ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania alkoholu,

-          opisuje właściwości fizyczne cukrów, białek i tłuszczów,

-          oblicza masę cząsteczkową różnych związków chemicznych.

 

Postawa ucznia na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio umotywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia, stosuje podstawowe umiejętności. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji.

 
 
Ocena dostateczna

Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze informacje. Nie potrafi jednak łączyć informacji w logiczną całość. Podejmuje próby wykonania zadania. Jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.

Uczeń:

-          wskazuje różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym,

-          zna podobieństwa i różnice między metalami,

-          wskazuje substraty i produkty w zapisie słownym równania reakcji,

-          wylicza zastosowanie przykładowych metali i niemetali,

-          zna definicję praw zachowania masy i stałości składu, pierwiastka i związku chemicznego,

-          wykazuje różnicę między zjawiskiem chemicznym a fizycznym,

-          omawia różnice między atomami różnych pierwiastków,

-          charakteryzuje cząstki elementarne,

-          odczytuje wartościowość pierwiastków grup głównych na podstawie położenia w układzie okresowym,

-          oblicza masę cząsteczkową,

-          ustala wartościowość pierwiastka na podstawie wzoru sumarycznego tlenków,

-          wyjaśnia istotę wiązania atomowego, kowalencyjnego spolaryzowanego i jonowego na podstawie cząsteczek H2, H2O i NaCl,

-          określa różnicę miedzy utlenianiem a spalaniem,

-          wylicza zastosowanie tlenu i dwutlenku węgla,

-          obserwuje i opisuje zmiany zachodzące podczas reakcji,

-          podaje sposób wykrycia tlenu i dwutlenku węgla,

-          wymienia przykłady zanieczyszczeń powietrza i sposoby zapobiegania im,

-          zapisuje, dobiera współczynniki stechiometryczne i podaje interpretację słowną w reakcjach syntezy i analizy (np.: reakcje spalania),

-          rozumie pojęcie rozpuszczalność,

-          posługuje się krzywą rozpuszczalności,

-          wyjaśnia wpływ temperatury na rozpuszczalność ciał stałych i gazów,

-          oblicza Cp, określa skład roztworu na podstawie Cp,

-          opisuje czynności które należy wykonać, aby przygotować roztwór o określonym Cp,

-          ustala wartościowość pierwiastka na podstawie jego połączenia z wodorem,

-          dobiera współczynniki stechiometryczne w równaniach rekcji z udziałem wodoru,

-          wylicza przykłady zastosowania wodoru,

-          proponuje sposób wykrycia wodoru,

-          zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne poznanych kwasów i zasad,

-          podaje metody otrzymywania kwasów i zasad,

-          odróżnia kwasy tlenowe od beztlenowych,

-          opisuje budowę kwasów i zasad,

-          określa wartościowość reszty kwasowej i metalu w odpowiednio kwasach i wodorotlenkach,

-          wyjaśnia proces dysocjacji elektrolitycznej,

-          wie, które jony decydują o odczynie kwaśnym i zasadowym,

-          wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem,

-          zapisuje i odczytuje równania reakcji otrzymywania kwasów tlenowych (H2CO3, H2SO3) i wodorotlenków przez działanie wody na tlenki metali,

-          ustala wzory sumaryczne i nazwy soli,

-          nazywa produkty reakcji metali z kwasami,

-          określa produkty termicznego rozkładu węglanów,

-          proponuje sposób identyfikacji wapieni i wyjaśnia wpływ zanieczyszczeń środowiska na ich rozpuszczanie,

-          wyjaśnia istotę wiązania jonowego,

-          pisze wzory prostych kationów i anionów,

-          określa odczyn roztworu na podstawie skali pH,

-          zapisuje równania reakcji dysocjacji podstawowych soli,

-          zapisuje cząsteczkowo i jonowo równanie reakcji zobojętniania (na podstawowych kwasach i zasadach),

-          wyjaśnia przyczyny powstawania różnych produktów spalania węglowodorów i ich wpływ na środowisko naturalne,

-          wyjaśnia pojęcie węglowodór i dokonuje podziału węglowodorów,

-          ustala wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy węglowodorów nasyconych i nienasyconych do 4 atomów węgla w cząsteczce,

-          zapisuje równania reakcji całkowitego spalania: metanu, etanu, etenu i etynu,

-          wie jak otrzymuje się eten i etyn,

-          wskazuje i nazywa grupę funkcyjną we wzorach alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów,

-          zapisuje wzory grupowe alkoholi i kwasów karboksylowych,

-          zapisuje równania reakcji, interpretację słowną: spalania całkowitego etanolu i kwasu mrówkowego, dysocjacji kwasu mrówkowego i octowego,

-          dobiera substraty i produkty w reakcji otrzymywania octanu etylu,

-          podaje przykłady zastosowania estrów (rozpuszczalniki, substancje zapachowe),

-          podaje skład pierwiastkowy cukrów, białek i tłuszczów,

-          identyfikuje sacharozę, skrobię i celulozę na podstawie zachowania w wodzie,

-          wykrywa skrobię i białko w produktach spożywczych,

-          podaje właściwości i zastosowanie celulozy,

-          wylicza produkty otrzymane z celulozy,

-          podaje wzory sumaryczne cukrów,

-          wyjaśnia proces fotosyntezy i oddychania tlenowego,

-          oblicza skład procentowy pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego,

-          określa stosunek wagowy pierwiastków w związku chemicznym.

Ocena dobra

Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązać zadania o pewnym stopniu trudności. Myśli przyczynowo-skutkowo. Wykazuje się aktywnością na lekcjach.

Uczeń:

-          formułuje wnioski z doświadczeń,

-          zapisuje słownie równanie reakcji chemicznej,

-          zna skład sprzętu laboratoryjnego i sposób postępowania podczas sączenia, ogrzewania i odparowania,

-          podaje przykłady stopów metali i ich zastosowanie,

-          rysuje wyjaśniając model budowy atomu,

-          korzysta w pełni z układu okresowego,

-          ustala wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy różnych związków chemicznych,

-          rozwiązuje zadania dotyczące prawa stałości składu,

-          oblicza zadanie dotyczące składu powietrza,

-          zapisuje słownie i symbolami dowolne równanie reakcji,

-          opisuje zjawiska efektu cieplarnianego i dziury ozonowej,

-          proponuje reakcję otrzymywania określonego produktu z podanych substratów,

-          posługuje się krzywą rozpuszczalności do rozwiązywania zadań,

-          oblicza Cp roztworów otrzymanych przez rozcieńczanie lub zatężanie,

-          potrafi wykrystalizować substancję z roztworu,

-          zna sposoby oczyszczania wód i rodzaje oczyszczalni ścieków,

-          wyjaśnia pisząc równania reakcji powstawanie kwaśnych deszczy,

-          nazywa jony powstające w reakcjach dysocjacji kwasów i zasad,

-          pisze równania reakcji otrzymywania poznanych kwasów i zasad,

-          ustala nazwy i wzory sumaryczne soli metali o różnej wartościowości,

-          zapisuje równania reakcji otrzymywania soli min. według schematów: kwas tlenowy + tlenek metalu, wodorotlenek,

-          dobiera substraty w celu otrzymania określonych soli,

-          wyjaśnia przyczynę (mechanizm) mętnienia wody wapiennej,

-          zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów tlenowych i soli,

-          zapisuje cząsteczkowo i jonowo reakcję zobojętniania oraz strącania,

-          wyjaśnia proces roztwarzania się metali w kwasach,

-          wyjaśnia negatywne skutki spalania paliw ciekłych i stałych na środowisko naturalne,

-          zapisuje równanie reakcji otrzymywania etynu,

-          wyjaśnia zachowanie węglowodorów wobec Br2 i KMnO4,

-          wyjaśnia bierność chemiczną węglowodorów nasyconych,

-          grupuje węglowodory w szeregi homologiczne na podstawie znanego wzoru ogólnego,

-          zapisuje równanie reakcji spalania dowolnego węglowodoru,

-          zapisuje i odczytuje równania reakcji kwasu mrówkowego i octowego z: metalami (Zn, Mg), wodorotlenkami (NaOH, KOH, Mg(OH)2), tlenkami metali (MgO),

-          zapisuje i odczytuje reakcję kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu,

-          ustala wzory i nazwy alkoholi, kwasów karboksylowych, soli kwasów organicznych, estrów,

-          zapisuje równania reakcji otrzymywania estrów,

-          wie, że można otrzymać kwas octowy z alkoholu etylowego,

-          zapisuje równania reakcji: utleniania biologicznego glukozy i hydrolizy cukrów, białek oraz tłuszczów,

-          podaje warunki w jakich zachodzi hydroliza,

-          porównuje właściwości i budowę cząsteczek celulozy oraz skrobi,

-          wyjaśnia na podstawie reakcji z bromem nienasycony charakter tłuszczów roślinnych,

-          oblicza zadanie ilustrujące prawo zachowania masy.

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy. Samodzielnie potrafi interpretować obserwacje. Wykorzystuje różne źródła wiedzy, łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych.

Uczeń:

-          wyjaśnia pochodzenie nazw pierwiastków,

-          wyjaśnia istotę procesów: filtracji, destylacji, krystalizacji,

-          zna przykłady izotopów, ich zastosowanie, skutki pozytywne i negatywne zjawiska promieniotwórczości,

-          przewiduje właściwości pierwiastków na podstawie położenia w układzie okresowym,

-          przewiduje przebieg reakcji analogicznych do wcześniej poznanych,

-          zna osiągnięcia polskich chemików,

-          oblicza zadanie dotyczące prawa zachowania masy,

-          proponuje przeprowadzenie eksperymentu ilustrującego wybrany typ reakcji chemicznej i zapisuje odpowiednie równanie reakcji,

-          oblicza Cp roztworu otrzymanego przez zmieszanie roztworów o różnych stężeniach,

-          oblicza Cp po uwzględnieniu gęstości (roztworu, rozpuszczalnika, substancji rozpuszczonej),

-          porównuje zachowanie metali 1, 2 grupy i Al w reakcji z wodą,

-           zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji poznanych kwasów i zasad,

-          wyjaśnia wpływ dysocjacji jonowej na procesy zachodzące w przyrodzie,

-          oblicza zadanie dotyczące rozcieńczania roztworów i prawa zachowania masy,

-          planuje przemiany chemiczne prowadzące do otrzymania soli,

-          korzysta z tablicy rozpuszczalności do przeprowadzenia i projektowania reakcji z udziałem jonów w roztworach wodnych,

-          podaje na podstawie reagujących jonów pełny zapis cząsteczkowy równania reakcji,

-          omawia znaczenie soli w życiu i gospodarce człowieka,

-          zapisuje równanie reakcji przyłączania cząsteczkowo i wzorami kreskowymi H2, Cl2, HCl,

-          zapisuje równanie reakcji polimeryzacji np. etenu,

-          proponuje wzory i nazwy alkoholi, kwasów, estrów na podstawie podanej liczby atomów węgla,

-          wskazuje różnicę między reakcją zobojętniania a estryfikacji,

-          porównuje poznane reakcje związków organicznych i nieorganicznych,

-          zaproponuje doświadczalne odróżnienie kwasów karboksylowych nasyconych od nienasyconych,

-          zapisuje równania reakcji: fermentacji alkoholowej,

-          proponuje doświadczalny sposób odróżnienia tkaniny bawełnianej od wełny,

-          oblicza zadanie w oparciu o równanie reakcji.

Ocena celująca

Wypowiedzi ustne pisemne charakteryzują się wzorowym językiem. Na lekcjach jest bardzo aktywny. W myśleniu wykazuje wiedzę z innych pokrewnych przedmiotów. Samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania i problemy. Osiąga czołowe miejsca w konkursie przedmiotowym. Dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł.

Uczeń np.:

-          określa wzór sumaryczny związku chemicznego na podstawie częściowo podanej zawartości procentowej,

-          wyjaśnia budowę białek posługując się wzorami podstawowych aminokwasów,

-          zapisuje równania reakcji otrzymywania alkoholu etylowego metodami laboratoryjnymi,

-          wyjaśnia i zapisuje równanie reakcji wypierania metalu i jego soli przez metal bardziej aktywny, oraz Cu + HNO3 (zapis w formie cząsteczkowej i jonowej),

-          wyjaśnia na przykładzie zasadę: podobne rozpuszcza się w podobnym,

-          wyjaśnia, posługując się obliczeniami dlaczego masa atomowa nie jest liczba całkowitą.

-          rozdziela nietypową mieszaninę oraz przewiduje kolejność odzyskiwania składników w oparciu o tabele właściwości fizycznych substancji.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Fizyka-PZO

  • Dział: WZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM

1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary:

·         wiedza

·         umiejętności

·         aktywność podczas lekcji

·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)

 

2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach:

·         odpowiedź ustna

·         sprawdzian pisemny 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

·         kartkówka (krótki sprawdzian do 15 minut z trzech ostatnich lekcji) zapowiedziana lub niezapowiedziana

·         obserwacja pracy ucznia (praca na lekcji, przygotowanie do zajęć)

·         zadanie domowe (2 razy  w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny)

·         projekty, doświadczenia

·         udział w konkursach

 

3.      Zasada oceny ważonej:

Waga                             kategoria ocen

6               - ocena za I semestr przy ustalaniu oceny końcoworocznej

5               - za pisemne prace klasowe

4            - za zapowiedziane sprawdziany trwające powyżej 15 minut z zakresu materiału powyżej
                    3 lekcji

3               - za kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane trwające poniżej 15 minut, odpowiedź

2               -  za prace domowe, aktywność, zeszyt, udział w lekcji.

 

4.      Procedura zapowiedzi:

·         odpowiedź ustna – bez zapowiedzi, zakres materiału: 3 ostatnie tematy lekcyjne (jeżeli uczeń odmówi odpowiedzi otrzyma ocenę niedostateczną)

·         praca klasowa – zapowiedziana  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, zakres materiału – dział tematyczny

·         kartkówkabez zapowiedzi, zakres materiału – 3 ostatnie tematy lekcyjne

 

5.      Terminy i zasady oddawania prac pisemnych:

·         prace klasowe i kartkówki – 14 dni;

·         poprawione prace pisemne młodzież otrzymuje do wglądu w czasie lekcji;

·         rodzice mają wgląd w prace pisemne podczas spotkań z nauczycielem uczącym, podczas dyżurów nauczycielskich w pierwsze wtorki miesiąca według harmonogramu spotkań;

·         wszystkie oceny są uzasadnione ustnie (na życzenie rodzica nauczyciel uzasadnia pisemnie ocenę w ciągu 2 dni);

·         oceny z prac pisemnych są wpisywane do dziennika elektronicznego,  dzienniczka ucznia lub zeszytu ucznia (w przypadku braku dzienniczka).

6.      Punktacja obowiązująca podczas prac pisemnych:

0 % - 29 % niedostateczny

30 % - 50 % dopuszczający

51 % - 74 % dostateczny

75 % - 89 % dobry

90 % - 97 % bardzo dobry

98% - 100 % celujący

Dla uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych prace pisemne będą odpowiednio dostosowywane do zaleceń poradni i indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia. W przeciwnym przypadku stosuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na oceny:

0 % - 19 % niedostateczny

20 % - 39 % dopuszczający

40 % - 54 % dostateczny

55 % - 70 % dobry

71 % - 89 % bardzo dobry

90% - 100 % celujący

 

7.      Zasady poprawiania ocen:

·         oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych, pracy na lekcji są ostateczne,

·         uczeń w czasie semestru ma prawo do co najmniej dwóch popraw prac pisemnych po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od oddania prac),

·         oceny można poprawiać poza jednostką lekcyjną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

·         ocenę uzyskaną podczas poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego zamiast  pierwszej uzyskanej oceny z tego sprawdzianu, z obniżoną wagą,

·         waga oceny niepoprawionej nie ulega zmianie, w pozostałych przypadkach waga spada o 1,

·         uczeń, który nie poprawił oceny traci prawo do kolejnych poprawek tej samej oceny,

·         jeżeli uczeń nie stawi się na wcześniej ustalony z nauczycielem  termin poprawy , to nauczyciel wyznacza ostateczny termin,

·         uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 

8.      Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

·         informacja ustna (konsultacje) w każdy „dzień otwarty”,

·         przekazywanie za pośrednictwem wychowawców wykazu ocen wyrażonych stopniem na zebraniach rodziców,

·         uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek i okazywać do wpisu nauczycielowi przedmiotu, oceny mogą być również wpisywane do zeszytu przedmiotowego na pierwszej stronie,

·         w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (średnia ważona 1,80 lub mniej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, który przekazuje informację rodzicom w formie pisemnej lub ustnej (poświadczonej podpisem rodzica),

·         o przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego rodzice (lub prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.

 

9.      Uczestnictwo w zajęciach:

·         uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – prawo to nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych; przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną,

·         uczeń na lekcjach zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia (jeśli takie są)

 i podręcznik; do pełnego wyposażenia ucznia podczas zajęć należy posiadanie ołówka, cyrkla oraz przyrządów geometrycznych,

·         w przypadku, gdy uczeń był chory i jego absencja w szkole była dłuższa niż tydzień, ma on prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i kartkówki przez tydzień po powrocie (pod warunkiem, że jego nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona),

·         uczeń ma obowiązek nadrobić braki powstałe podczas jego nieobecności podczas zajęć lekcyjnych,

·         uczeń nieobecny podczas sprawdzianu pisemnego ma obowiązek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ,napisać ten sprawdzian ,

·         uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

10.  Aktywność pozalekcyjna:

·         udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  (za udział w konkursach są przyznawane punkty dodatnie zgodnie z WSO; za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu – ocena celująca wagi 5;laureat i finalista – ocena celująca na koniec roku z danego przedmiotu;

·         dodatkowe prace

·         projekty

 

11.  Zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:

·         Oceny klasyfikacyjne nauczyciel ustala według następującej skali:

Średnia ważona                    Stopień

powyżej 5,51 – 6,00             celujący

powyżej 4,70 – 5,50             bardzo dobry

powyżej 3,70 – 4,59             dobry

powyżej 2,70 – 3,69             dostateczny

powyżej 1,70 – 2,69             dopuszczający

               1,69 – 1,00             niedostateczny      

 

Czytaj dalej...

Fizyka-PZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z FIZYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary:

·         wiedza

·         umiejętności

·         aktywność podczas lekcji

·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)

 

2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach:

·         odpowiedź ustna

·         sprawdzian pisemny 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

·         kartkówka (krótki sprawdzian do 15 minut z trzech ostatnich lekcji) zapowiedziana lub niezapowiedziana

·         obserwacja pracy ucznia (praca na lekcji, przygotowanie do zajęć)

·         zadanie domowe (2 razy  w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny)

·         projekty, doświadczenia

·         udział w konkursach

 

3.      Zasada oceny ważonej:

Waga                             kategoria ocen

6               - ocena za I semestr przy ustalaniu oceny końcoworocznej

5               - za pisemne prace klasowe

4            - za zapowiedziane sprawdziany trwające powyżej 15 minut z zakresu materiału powyżej
                    3 lekcji

3               - za kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane trwające poniżej 15 minut, odpowiedź

2               -  za prace domowe, aktywność, zeszyt, udział w lekcji.

 

4.      Procedura zapowiedzi:

·         odpowiedź ustna – bez zapowiedzi, zakres materiału: 3 ostatnie tematy lekcyjne (jeżeli uczeń odmówi odpowiedzi otrzyma ocenę niedostateczną)

·         praca klasowa – zapowiedziana  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, zakres materiału – dział tematyczny

·         kartkówkabez zapowiedzi, zakres materiału – 3 ostatnie tematy lekcyjne

 

5.      Terminy i zasady oddawania prac pisemnych:

·         prace klasowe i kartkówki – 14 dni;

·         poprawione prace pisemne młodzież otrzymuje do wglądu w czasie lekcji;

·         rodzice mają wgląd w prace pisemne podczas spotkań z nauczycielem uczącym, podczas dyżurów nauczycielskich w pierwsze wtorki miesiąca według harmonogramu spotkań;

·         wszystkie oceny są uzasadnione ustnie (na życzenie rodzica nauczyciel uzasadnia pisemnie ocenę w ciągu 2 dni);

·         oceny z prac pisemnych są wpisywane do dziennika elektronicznego,  dzienniczka ucznia lub zeszytu ucznia (w przypadku braku dzienniczka).

6.      Punktacja obowiązująca podczas prac pisemnych:

0 % - 29 % niedostateczny

30 % - 50 % dopuszczający

51 % - 74 % dostateczny

75 % - 89 % dobry

90 % - 97 % bardzo dobry

98% - 100 % celujący

Dla uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych prace pisemne będą odpowiednio dostosowywane do zaleceń poradni i indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia. W przeciwnym przypadku stosuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na oceny:

0 % - 19 % niedostateczny

20 % - 39 % dopuszczający

40 % - 54 % dostateczny

55 % - 70 % dobry

71 % - 89 % bardzo dobry

90% - 100 % celujący

 

7.      Zasady poprawiania ocen:

·         oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych, pracy na lekcji są ostateczne,

·         uczeń w czasie semestru ma prawo do co najmniej dwóch popraw prac pisemnych po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od oddania prac),

·         oceny można poprawiać poza jednostką lekcyjną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

·         ocenę uzyskaną podczas poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego zamiast  pierwszej uzyskanej oceny z tego sprawdzianu, z obniżoną wagą,

·         waga oceny niepoprawionej nie ulega zmianie, w pozostałych przypadkach waga spada o 1,

·         uczeń, który nie poprawił oceny traci prawo do kolejnych poprawek tej samej oceny,

·         jeżeli uczeń nie stawi się na wcześniej ustalony z nauczycielem  termin poprawy , to nauczyciel wyznacza ostateczny termin,

·         uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 

8.      Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

·         informacja ustna (konsultacje) w każdy „dzień otwarty”,

·         przekazywanie za pośrednictwem wychowawców wykazu ocen wyrażonych stopniem na zebraniach rodziców,

·         uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek i okazywać do wpisu nauczycielowi przedmiotu, oceny mogą być również wpisywane do zeszytu przedmiotowego na pierwszej stronie,

·         w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (średnia ważona 1,80 lub mniej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, który przekazuje informację rodzicom w formie pisemnej lub ustnej (poświadczonej podpisem rodzica),

·         o przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego rodzice (lub prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.

 

9.      Uczestnictwo w zajęciach:

·         uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – prawo to nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych; przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną,

·         uczeń na lekcjach zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia (jeśli takie są)

 i podręcznik; do pełnego wyposażenia ucznia podczas zajęć należy posiadanie ołówka, cyrkla oraz przyrządów geometrycznych,

·         w przypadku, gdy uczeń był chory i jego absencja w szkole była dłuższa niż tydzień, ma on prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i kartkówki przez tydzień po powrocie (pod warunkiem, że jego nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona),

·         uczeń ma obowiązek nadrobić braki powstałe podczas jego nieobecności podczas zajęć lekcyjnych,

·         uczeń nieobecny podczas sprawdzianu pisemnego ma obowiązek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ,napisać ten sprawdzian ,

·         uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

10.  Aktywność pozalekcyjna:

·         udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  (za udział w konkursach są przyznawane punkty dodatnie zgodnie z WSO; za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu – ocena celująca wagi 5;laureat i finalista – ocena celująca na koniec roku z danego przedmiotu;

·         dodatkowe prace

·         projekty

 

11.  Zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:

·         Oceny klasyfikacyjne nauczyciel ustala według następującej skali:

Średnia ważona                    Stopień

powyżej 5,51 – 6,00             celujący

powyżej 4,70 – 5,50             bardzo dobry

powyżej 3,70 – 4,59             dobry

powyżej 2,70 – 3,69             dostateczny

powyżej 1,70 – 2,69             dopuszczający

               1,69 – 1,00             niedostateczny      

 

Czytaj dalej...

Religia-PZO/Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I – III nauczania zintegrowanego

 

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny. Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.

 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (systematyczne wpisy do dziennika elektronicznego).

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.

4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).

 

Wprowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:

 1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia). 2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).

3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).

4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).

 

Metody kontroli i ocen:

1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).

 2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

 

Sposoby oceniania:

Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

 2. Zainteresowanie przedmiotem.

3. Stosunek do przedmiotu.

4. Pilność i systematyczność.

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

6. Postawa

Na ocenę z religii nie ma wpływu udział w praktykach religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św.) Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

 

Ocenianie ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

b) motywowanie ucznia do dalszej pracy

c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju

d) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

 

Ocenie podlegają:

 • wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem

• wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym

• znajomość modlitw

• przygotowanie do katechezy

• zadania domowe

• zadania dodatkowe

• praca na katechezie

 

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

• cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu

• śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany rok szkolny.

 

Uczeń jest oceniany za:

• Wypowiedzi ustne

• Prace pisemne (kartkówki – 15 minutowe bez zapowiedzi z materiału ostatniej lekcji i sprawdziany – 30-45 minutowe, zapowiedziane tydzień wcześniej)

• Prace domowe

• Pracę na katechezie

• Przygotowanie do katechezy – uczeń powinien mieć podręcznik, zeszyt, ćwiczenia i potrzebne przybory szkolne.

 • Prace dodatkowe dla chętnych

 

Klasyfikacja:

Uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

 

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. I-III ustalone są w §11p.2,3,4,5,6,7 WZO.

 

 Zasada oceny ważonej – każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną,

oznaczając jej wagę w hierarchii ocen według zasady:

Waga     Kategoria ocen

a) 6        - ocena za I semestr (przy ustalaniu ustalaniu oceny końcoworocznej),

b) 5        - za pisemne prace klasowe, testy

c) 4        - za zapowiedziane sprawdziany trwające powyżej 15 minut,

d) 3        - za odpowiedzi ustne i kartkówki trwające do 15 minut,

e) 2        - za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział w lekcji, zeszyt i inne)

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne opis oczekiwanych osiągnięć uczniów na poszczególne oceny:

 Ocena celujący

• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,

• wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji,

 • wypowiada się poprawnie, logicznie i wyczerpująco na dany temat,

• twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba o własną formację religijną

• angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne ( np. apele, jasełka...), pomoce katechetyczne itp.,

• uczestniczy w konkursach o tematyce religijnej ( np. wiedzy religijnej, plastycznej, literackich...),

• jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń,

 • posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą.

 

Ocena bardzo dobry

• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, 

• opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii,

 • rozumie poprawnie uogólnienia i potrafi wyjaśnić związki między prawdami bez pomocy nauczyciela

• stara się być świadkiem wyznawanej wiary,

 • posiada pełną znajomość „Małego katechizmu”,

• starannie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe,

• aktywnie uczestniczy w lekcjach religii,

• jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem,

• wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą.

 

 Ocena dobry

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej,

• opanował wiedzę w zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym

• rozumie poznane prawdy i potrafi je logicznie powiązać, uogólniać,

• wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,

• potrafi posługiwać się terminami naukowymi,

• wykazuje się dobrą znajomością „Małego katechizmu”,

• w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe,

• podczas lekcji ma określone pomoce np. zeszyt, karty pracy, podręcznik

• systematycznie uczestniczy w lekcjach religii,

• jest zainteresowany przedmiotem,

• stara się być aktywnym podczas lekcji,

 • posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą.

 

 Ocena dostateczny

• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej,

• uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności,

• uczeń wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela i z jego pomocą potrafi rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne

• poznane prawdy potrafi przekazać przy pomocy potocznego języka,

 • wykazuje się dostateczną znajomością „Małego katechizmu”,

• w zeszycie ucznia i kartach pracy występują sporadyczne braki notatek i prac domowych,

• prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem,

• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną

 

Ocena dopuszczający

• minimalna wiedza w zakresie materiału przewidzianego programem, uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne,

• niezrozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk,

• słaba umiejętność wykorzystania wiedzy i tylko z pomocą nauczyciela,

• ma trudności ze słownym przekazywaniem wiedzy

• ma problemy ze znajomością „Małego katechizmu”,

• niechętny udział w procesie dydaktycznym,

 • lekceważący stosunek do przedmiotu,

• słabe prowadzenie kart pracy i zeszytu,

• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

 

Ocena niedostateczna

• brak wiadomości i umiejętności programowych

• uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,

• ma lekceważący stosunek do przedmiotu,

• nie angażuje się

 

Zamierzone osiągnięcia uczniów klas I – III ( wiedza i umiejętności)

Zamierzone osiągnięcia – klasa 1

Uczeń powinien znać:

uPodstawowe pozdrowienia chrześcijańskie

uDialogi stosowane w liturgii słowa

uZnaczenie modlitwy prośby zanoszonej do Jezusa i świętych oraz odpowiadające jej postawy ciała

uGesty i słowa będące wyrazem wdzięczności i czci wobec Boga

uWydarzenia z życia Jezusa, który zwraca się do Boga jako Ojca

uPrzymioty Boga Ojca w świetle

uModlitwy Pańskiej

uSakramentalne sposoby obecności zmartwychwstałego Pana we wspólnocie Kościoła Religijne znaczenie określonych w programie znaków i symboli liturgicznych

uModlitwy: Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Akty: wiary nadziei, miłości i żalu, Aniele Boży, Przykazanie miłości.

Uczeń powinien umieć:

uZ odpowiednim zrozumieniem wykonywać znak Krzyża

uGodnie zachować się w miejscu świętym

uSzanować osoby wprowadzające ich w wiarę Kościoła

uWyciszyć się, by lepiej słuchać Boga i ludzi

uZ należną czcią odnosić się do Pisma Świętego

uZ ufnością formułować proste modlitwy prośby w potrzebach osobistych i społecznych Wyrażać podziw, wdzięczność i uwielbienie wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który stworzył piękny świat i obdarza ludzi życiem wiecznym

uPosługiwać się tekstem Modlitwy Pańskiej w codziennym życiu, wierząc w Jezusa, który objawia Boga Ojca

uRadośnie oczekiwać oraz właściwie przygotować się na spotkanie z Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie

 

 Zamierzone osiągnięcia – klasa 2

Uczeń powinien znać:

·         Różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele; postaci biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże i odpowiadanie na nie;

·         Znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków z udzielanym przez Kościół sakramentem pokuty;

·         Związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami a ustanowioną przez Niego Eucharystią;

·         Warunki spotykania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i w Eucharystii;

·         Formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty;

·          Znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych;

·         Wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne, modlitwy (główne prawdy wiary, 7 grzechów głównych, sakramenty święte, przykazania kościelne, Przykazania Boże, Skład Apostolski) i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji niniejszych treści nauczania katechetycznego.

Uczeń powinien:

·         Współpracować z kolegami, z rodzicami, katechetami, nauczycielami i duszpasterzami w dobrym przygotowaniu się do spotkania z Chrystusem w Eucharystii i sakramencie pokuty; Ufnie powierzać swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi;

·         Prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie;

·          Wypełniać warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty;

·         Wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii;

·          Wzbudzać proste akty wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;

·         Rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem Chrystusem przez korzystanie z sakramentów Kościoła oraz prowadzenie życia zgodnego z Ewangelią, odpowiadającego godności dziecka Bożego;

·         Aktywnie współuczestniczyć w przeznaczonych dla nich nabożeństwach pokutnych i eucharystycznych.

 

Zamierzone osiągnięcia – klasa 3

Uczeń powinien znać:

• stosowane podczas celebracji Eucharystii dialogowe formy modlitwy;

 • elementy strukturalne mszy świętej;

• wydarzenia związane z Męką i śmiercią Jezusa na krzyżu;

• religijne znaczenie darów chleba i wina;

• mszalne obrzędy Komunii Świętej;

• religijne znaczenie błogosławieństw stosowanych w liturgii eucharystycznej;

• sformułowania wyrażające wiarę w sakramentalną obecność Chrystusa w Kościele;

• dobrane piosenki religijne i pieśni liturgiczne

• tajemnice różańca i wydarzenia związane z życiem Maryi i Jezusa w nich ukazane.

Uczeń powinien umieć:

• z wiarą korzystać z sakramentu pokuty i regularnie przystępować do stołu Pańskiego w szczególności zaś w I piątki miesiąca;

• z należną czcią odnosić się do Słowa Bożego przekazanego i głoszonego w zgromadzeniu eucharystycznym;

• troszczyć się o jedność i pokój w Kościele; wzrastać w miłości Boga i bliźniego;

• świętować misteria Chrystusa w celebracjach eucharystycznych roku liturgicznego;

• z wdzięcznością przyjmować błogosławieństwo Boże; 

• naśladować postawy Jezusa określone w błogosławieństwach;

• współpracować z katechetami, rodzicami, nauczycielami i duszpasterzami w przygotowaniu celebracji eucharystycznej z okazji rocznicy Komunii Świętej  i zakończenia roku szkolnego;

• dawać świadectwo Jezusowi, kierując się w swoim życiu Dekalogiem.

 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO i z rozporządzeniami MEN oraz z zasadami oceniania opracowanych przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej

Klasy IV - VIII

 

Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa

lUczeń otrzymuje oceny: śródsemestralne, semestralną/roczną.

lSprawdzanie wiedzy odbywa się poprzez:

·odpowiedzi i wypowiedzi ustne,

·wypowiedzi pisemne: prace klasowe, testy, zadania domowe, aktywność

 

 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

lobiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.

ljawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (zapis w zeszycie, zeszycie ćwiczeń, dzienniczku ucznia).

linstruktywność – wskazanie na występujące braki.

lmobilizacja do dalszej pracy.

lsprawdziany oraz testy zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.

lkrótkie sprawdziany (kartkówki) nie musza być zapowiadane.

luczeń ma możliwość poprawy stopnia ze sprawdzianu w terminie ustalonym wspólnie

      z nauczycielem – jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia podania informacji

      o ocenach. Uczeń poprawia dany stopień tylko raz.

luczeń może trzy razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:

-brak zeszytu/ zeszytu ćwiczeń,

-brak zadania domowego (jednak na następnej lekcji powinien okazać je nauczycielowi w przeciwnym razie otrzyma stopień niedostateczny).

laktywność podczas lekcji nagradzana jest plusami. Za 5 zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje stopień bardzo dobry.

lpodczas oceniania nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

 

 

Ocenianie

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne z zajęć edukacyjnych

ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza

osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. Patrz §11 WZO.

 

3.Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) są oceniane

przez nauczyciela za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących progów

procentowych:

1) O% - 29% - niedostateczny;

2) 30% - 50% - dopuszczający;

3) 51% - 74% - dostateczny;

4) 75% - 89% - dobry;

5) 90% - 97% - bardzo dobry;

6) 98% - 100% - celujący.

 

4. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.

5.O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców/ opiekunów prawnych, wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.

 

W KAŻDYM SEMESTRZE PRZEWIDUJE SIĘ:

- testy

- kartkówki

- ocenę ze znajomości „Małego katechizmu”

- odpowiedzi ustne

- prace domowe

- ocenę z prowadzenia zeszytu (ćwiczeń)

- ocenę z aktywności

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii

-  ilość i jakość prezentowanych wiadomości;

-  zainteresowanie przedmiotem;

-  stosunek do przedmiotu;

-   pilność i systematyczność;

-   umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

Wymagania ponadprogramowe:
OCENA „CELUJĄCA”:

1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.
3. Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
4. Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp..
5. Posiada osiągnięcia w konkursach wiedzy religijnej.
6. Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.
7. Jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.

O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

2. Wymagania dopełniające:
OCENA „BARDZO DOBRA”:

1. Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.
2. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.
3. Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
5. Cechuje go pełna znajomość modlitw i prawd wiary.
6. Systematycznie prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
7. Aktywnie uczestniczy w religii.
8. Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń: jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
9. Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, pomoce katechetyczne itp..

O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

3.                  Wymagania rozszerzające:
OCENA „DOBRA”:

1. Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania
2. Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.
3. Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów.
4. Wykazuje się dobrą znajomością modlitw i prawd wiary.
5. W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
6. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń.
7. Stara się być aktywnym podczas lekcji.

O ocenie dobrej mogą przesądzić także inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

4. Wymagania podstawowe:
OCENA „DOSTATECZNA”:

1. Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się.
2. Poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.
3. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych.
4. W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia błędy.
5. Wykazuje się podstawową znajomością modlitw i prawd wiary.
6. W jego zeszycie występują braki notatek i prac domowych. 
7. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia.

5. Wymagania konieczne:
OCENA „DOPUSZCZAJĄCA”:


1. Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne.
2. Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.
3. Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
4. Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy.
5. Posiada zeszyt z licznymi brakami notatek i zadań, nie zawsze przynosi go na lekcje.
6. Ma problemy ze znajomością modlitw i prawd wiary.
7. Jego stosunek do przedmiotu budzi zastrzeżenia.

O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, 
postawy i braki obserwowane u ucznia.

OCENA „NIEDOSTATECZNA”:
1. Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
2. Nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy.
3. Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.
4. Nie wykazuje się znajomością modlitw i prawd wiary.
5. Nie posiada zeszytu lub zazwyczaj nie przynosi go na lekcję.
6. Wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu i wartości religijnych.
7. Nie chce korzystać z pomocy nauczyciela.

O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

 

Formy i metody sprawdzania wiedzy

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

-                    prace kontrolne;

-                    sprawdziany lub testy

-                     kartkówki;

-                    wypowiedzi ustne;

-                    wypowiedzi pisemne;

-                    aktywność na lekcji;

-                    praca w grupach;

-                    praca domowa;

-                    referat;

-                    prowadzenie zeszytu

-                    prezentacje multimedialne

  Praca kontrolna- to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego okresu, z zakresu całości przerobionego materiału. Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana na tydzień przed ustalonym terminem i zapisana w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału.

  Sprawdzian- to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu całego lub części działu programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału.

  Kartkówka- to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb nauczyciela, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Odpowiedzi będą punktowane i procentowo przeliczane na oceny.

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych, sprawdzianów i kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny.

  Odpowiedź ustna- nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom merytoryczny, poprawne stosowanie terminów i nazw oraz kultura wypowiedzi. Wystawiając ocenę za wypowiedź ustną nauczyciel dokonuje jej uzasadnienia.

  Referat- jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji dokonuje opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy. Nauczyciel może zadać uczniowi kilka pytań z zakresu referowanego materiału.

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel według następującej skali:

Średnia ważona     Stopień

5,51 – 6,00           - celujący

4,70 – 5,50          - bardzo dobry

3,70 – 4,69          - dobry

2,70 – 3,69          - dostateczny

1,70 – 2,69          - dopuszczający

1,00 – 1,69          - niedostateczny

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV-VIII ustalone są w §11 WZO.

 

 Zasada oceny ważonej – każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną,

oznaczając jej wagę w hierarchii ocen według zasady:

Waga     Kategoria ocen

a) 6        - ocena za I semestr (przy ustalaniu ustalaniu oceny końcoworocznej),

b) 5        - za pisemne prace klasowe, testy

c) 4        - za zapowiedziane sprawdziany trwające powyżej 15 minut,

d) 3        - za odpowiedzi ustne i kartkówki trwające do 15 minut,

e) 2        - za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział w lekcji, zeszyt i inne)

 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO i z rozporządzeniami MEN oraz z zasadami oceniania opracowanych przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

 

Czytaj dalej...

Języki obce - PZO/Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich               w Nowym Mieście Lubawskim

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

1.      Rozporządzenie MENiS z dnia

2.      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

3.      Podstawa programowa dla II i III etapu edukacyjnego

 

Nauczanie języków obcych w naszej placówce odbywa się według programów wydawnictwa Macmillan i Oxford (język angielski) oraz Nowa Era i PWN (język niemiecki).

 

W grupach kontynuujących naukę języka obcego program realizowany będzie                                    w następującym wymiarze:

- klasy II gimnazjum – 3 godziny tygodniowo

- klasy III gimnazjum – 3 godziny tygodniowo

- klasy IV podstawówki – 3 godziny tygodniowo

 

W grupach rozpoczynających naukę drugiego języka obcego program realizowany będzie                  w następującym wymiarze:

- klasy II gimnazjum – 1 godzina tygodniowo

- klasy III gimnazjum – 2 godziny tygodniowo

- klasy I podstawówki – 2 godziny tygodniowo

 

 

 

 

 

KONTRAKT Z UCZNIAMI

1.      Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2.      Ocenie podlegają wszystkie formy  aktywności ucznia.

3.      Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru:

- minimum 5 ocen (przy trzech godzinach tygodniowo)

- minimum 4 oceny (przy dwóch godzinach tygodniowo)

- minimum 3 oceny (przy jednej godzinie tygodniowo)

4. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

5. Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

a zakres sprawdzanych umiejętności oraz wiadomości podawany jest w dzienniku elektronicznym.

6. Kartkówki (najwyżej z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiedziane.

7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, kartkówce, odpowiedzi ustnej musi zaliczyć obowiązujący materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń samowolnie opuścił szkołę w czasie pisania przez innych sprawdzianu bądź kartkówki, musi napisać daną pracę na następnej lekcji, na której się pojawi. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić.

8. Uczeń ma prawo poprawić dwie prace pisemne w ciągu semestru. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela, aczkolwiek nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.

9. Przy poprawianiu  sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi ustnych oraz przy pisaniu                        w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

10. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych (uzupełnić ćwiczenia, prace pisemne oraz przygotować wypowiedzi ustne). W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.

11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów (raz w semestrze – przy jednej godzinie tygodniowo, dwa razy w semestrze – przy dwóch i trzech godzinach w tygodniu). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Jako nieprzygotowanie traktuje się: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak podręcznika, zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń.

12. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 11 uczeń otrzymuje za pierwsze trzy nieprzygotowania minusy, a przy czwartym ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo                                  do otrzymania czterech plusów za odpowiednie przygotowanie do lekcji, za które otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

13. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom kartkówki, sprawdziany oraz inne prace pisemne w terminie od dwóch do trzech tygodni od ich napisania, w zależności od liczebności klasy oraz od dnia napisania tej pracy. W sytuacjach losowych można wydłużyć termin oddania prac – o czas nieobecności nauczyciela lub o okres trwania świąt i ferii.

14. Uczeń, który korzysta z niedozwolonych pomocy podczas pisania sprawdzianów, kartkówek oraz innych prac pisemnych, otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy.

15. Aktywność ucznia może być wynagrodzona oceną dobrą, bardzo dobrą lub celującą.

16. Sprawdziany i kartkówki nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny.

17. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów i kartkówek zaliczeniowych. Na pięć dni przed wystawieniem ocen semestralnych uczniowie nie piszą już żadnych prac kontrolnych.

18. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

19. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie                       z WZO.

 

WYSTAWIANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę:

- oceny za sprawdziany, prace projektowe, udział w konkursach

- oceny za wypowiedzi ustne, kartkówki

- oceny za prace pisemne: opis, opowiadanie, recenzja, sms, e-mail, pocztówka, notatka, ogłoszenie, zaproszenie

- oceny za prace domowe

- postępy ucznia i wkład pracy w stosunku do zdolności i warunków domowych ucznia

- wykonanie zadań dodatkowych

Ocena semestralna wynika z przeliczenia wag ocen cząstkowych według zasady: waga 6 za ocenę śródroczną, waga 5 za sprawdziany, udział w konkursach, waga 3 za odpowiedzi

i kartkówki, waga 2 za inne aktywności ucznia (praca domowa, zadania w ćwiczeniach, projekt, aktywność, zeszyt, dodatkowa praca pisemna). Na ocenę roczną uczeń pracuje przez cały rok i jest to ocena z całego roku pracy ucznia. Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną wystawioną przez nauczyciela, może złożyć podanie o egzamin komisyjny.

 

Prace pisemne oceniane są punktowo, a punkty przelicza się następująco:

0% - 29% - ocena niedostateczna

30% - 50% - ocena dopuszczająca

51% - 74% - ocena dostateczna

75% - 89% - ocena dobra

90% - 97% - ocena bardzo dobra

98% - 100% - ocena celująca

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań                                                  -  przyporządkowując im odpowiednią wartość według skali:

 

Ocena

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

Wartość

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

Nauczyciel, używając przy ocenianiu prac pisemnych „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań, stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

 

Ocena

zakres procentowy

Niedostateczny

0 – 29%

 

dopuszczający -

 

30 – 35%

Dopuszczający

30 – 50%

36 – 44%

dopuszczający +

 

45 – 50%

dostateczny -

 

51 – 56%

Dostateczny

51 – 74%

57 – 68%

dostateczny +

 

69 – 74%

dobry -

 

75 – 80%

Dobry

75 – 89%

81 – 83%

dobry +

 

84 – 89%

bardzo dobry -

 

90 – 92%

bardzo dobry

90 – 97%

93 – 94%

bardzo dobry +

 

95 – 97%

Celujący

98    – 100%

 

 

W przypadku ucznia z opinią o dysfunkcjach: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, błędy                        w pisowni nie wpływają na ocenę (o ile wyraz napisany zostanie w takiej formie, w jakiej powinien być wypowiedziany). W miarę możliwości uczeń z dostosowaniem wymagań lub                     z w/w dysfunkcjami odpowiada ustnie zamiast pisać kartkówki ze słówek.

Dla tych uczniów nauczyciel może przygotować dostosowany sprawdzian bądź kartkówkę.

W przypadku pisania przez ucznia z dysfunkcjami lub, dla którego należy dostosować wymagania zwykłej pracy kontrolnej, nauczyciel stosuje następującą skalę oceniania:

0% - 19% - ocena niedostateczna

20% - 39% - ocena dopuszczająca

40% - 54% - ocena dostateczna

55% - 70% - ocena dobra

71% - 89% - ocena bardzo dobra

90% - 100% - ocena celująca

 

Nauczyciel przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania, używając  „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań,    stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

 

Ocena

zakres procentowy

Niedostateczny

0 – 19%

 

dopuszczający -

 

20 – 25%

Dopuszczający

20 – 39%

26 – 34%

dopuszczający +

 

35 – 39%

dostateczny -

 

40 – 45%

Dostateczny

40 – 54%

46 – 50%

dostateczny +

 

51 – 54%

dobry -

 

55 – 60%

Dobry

55 – 70%

61 – 65%

dobry +

 

66 – 70%

bardzo dobry -

 

71 – 76%

bardzo dobry

71 – 89%

77 – 84%

bardzo dobry +

 

85 – 89%

Celujący

90 – 100%

 

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel według następującej skali:        

         Średnia ważona                   Stopień

             5,51 – 6,00                    - celujący

             4,70 – 5,50                    - bardzo dobry 

             3,70 – 4,69                    - dobry

             2,70 – 3,69                   - dostateczny

              1,70 – 2,69                   - dopuszczający

              1,00 – 1,69                   - niedostateczny

POWIADAMIANIE RODZICÓW O OCENACH UCZNIÓW

Powiadamianie rodziców odbywa się poprzez wpisywanie bieżących ocen do dzienniczka ucznia oraz elektronicznego dziennika szkolnego. Sprawdzone i ocenione prace pisemne zostają u nauczyciela przedmiotu. Rodzice mają prawo do wglądu do w/w prac swojego dziecka podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem.

 

REGULAMIN PRZYDZIELANIA UCZNIÓW DO GRUP JĘZYKOWYCH POD WZGLĘDEM ZAAWANSOWANIA

 

Przyporządkowanie ucznia do danej grupy językowej odbywa się na podstawie testu diagnostycznego. Test ten przeprowadzony jest na pierwszej lekcji języka obcego w klasie czwartej i siódmej. Na podstawie wyników przydziela się uczniów do grup językowych (słabiej zaawansowani 50% i mniej, bardziej zaawansowani powyżej 50%). Wszyscy uczniowie na danych poziomach nauki języka obcego realizują tę samą podstawę programową i pracują na tych samych podręcznikach.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

I. Organizacja oceniania.

 A. Elementy podlegające ocenianiu:

 1 znajomość słownictwa

2 umiejętność słuchania

 3 umiejętność czytania

4 umiejętność pisania pojedynczych zdań, krótkich opisów

5 umiejętność mówienia

 6 aktywność na zajęciach

7 systematyczność odrabiania prac domowych

8 prace pisemne ( testy, kartkówki)

 9 prowadzenie zeszytu ćwiczeń

 

 

B. Przygotowanie do zajęć:

Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 16 kartkowy ( w linię lub kratkę ) oraz przybory szkolne. Nieprzygotowanie się do zajęć (brak podręczników, zadań domowych) należy zgłaszać nauczycielowi                            na początku lekcji, nieprzygotowanie można zgłaszać dwa razy w semestrze, każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną.

 

II Formy sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów.

A. Forma pisemna:

1. Testy, po zakończeniu każdego działu i wcześniejszym powtórzeniu materiału. O terminie testu uczniowie są informowani tydzień wcześniej, aby mogli utrwalić sobie poruszane kwestie.

2. Kartkówki jako pisemna forma odpowiedzi ustnej, która sprawdza wiadomości z trzech ostatnich lekcji.

3. Prace domowe w postaci krótkich zdań, opisów , oraz ćwiczeń leksykalnych                                       i gramatycznych.

 

B. Forma ustna:

1.    Odpowiedzi ustne – obejmujące trzy ostatnie lekcje.

2.    Prace domowe – obejmujące ostatnią lekcję.

 

III. Zasady oceniania aktywności.

Aktywni uczniowie oceniani są ,,plusami”. Za trzy ,,plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 

  1. Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasach I – III Obowiązująca skala ocen to oceny:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

Ocena celujący – uczeń z łatwością i wzorowo przyswoił wymagane słownictwo, dialogi, wierszyki i piosenki oraz posiadł wiedzę wykraczającą poza ramy programowe. Rozumie ogólny i szczegółowy sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. Jest aktywny, chętnie przygotowuje dodatkowe prace i zadania. Chętnie bierze udział w olimpiadach, konkursach projektach.

Ocena bardzo dobry – uczeń w bardzo dobrym stopniu przyswoił wymagane słownictwo, dialogi, wierszyki i piosenki. Zazwyczaj potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów.

 i rozmów. Przeważnie z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. Jest aktywny. Bierze udział w olimpiadach i konkursach oraz projektach.

Ocena dobry– uczeń w dobrym stopniu przyswoił wymagane słownictwo, dialogi, wierszyki

 i piosenki. Często potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Często rozumie polecenia nauczyciela. Stara się być aktywny. W miarę swoich możliwości stara się brać udział w konkursach i projektach.

Ocena dostateczny – uczeń dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa. Czasem potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Bardzo rzadko rozumie polecenia nauczyciela.

Ocena dopuszczający– uczeń dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa.                     Tylko od czasu do czasu potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów.

 W znacznym stopniu nie rozumie poleceń nauczyciela.

Ocena niedostateczny– uczeń nie opanował prostego słownictwa. Nie rozumie prostych tekstów i rozmów.

 

  1. Uczeń na lekcjach angielskiego kształci następujące sprawności językowe:

Rozumienie ze słuchu - uczeń potrafi dopasować obrazek do usłyszanego tekstu - potrafi pokolorować obrazek zgodnie z usłyszanym opisem - potrafi rozróżnić prawdziwe i fałszywe stwierdzenia związane z usłyszanym tekstem

Mówienie - uczeń potrafi odegrać swoją rolę w mini dialogu, scence - pamięta i potrafi recytować wprowadzane wierszyki - pamięta i potrafi zaśpiewać wprowadzone piosenki - pamięta i potrafi zastosować wprowadzone słownictwo w grach i zabawach - poprawnie wymawia wprowadzone słówka i zwroty - potrafi odpowiedzieć na proste pytania nauczyciela związane z omawianym tematem

Czytanie - rozpoznaje i odczytuje wybrane słówka - potrafi dobrać tekst do obrazka - rozumie pisemne instrukcje do ćwiczeń w podręczniku.

Pisanie - potrafi uzupełniać zdania brakującymi wyrazami - potrafi układać i zapisywać proste zdania - stosuje właściwą pisownię.

 Na podstawie opanowania powyższych sprawności na koniec semestru i roku szkolnego zostaje wystawiona ocena opisowa. Nauczyciel wspiera uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno- pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty. Ustala formy i metody pracy pomagające w sprostaniu wymogom podstawy programowej. Przy ustalaniu oceny semestralnej oraz rocznej nauczyciel bierze również pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, obecność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach, konkursach, olimpiadach                            i projektach.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Przyroda-PZO/Wymagania na poszczególne oceny

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z PRZYRODY

1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary:

·         wiedza

·         umiejętności

·         aktywność podczas lekcji

·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)

 

2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach:

·         odpowiedź ustna

·         sprawdzian pisemny (praca klasowa) 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem), gdy dział jest krótki np. 3-4 tematy, dopuszczany jest sprawdzian do 20 minut) – w formie testu lub opisowy

·         kartkówka (krótki sprawdzian do 15 minut z trzech ostatnich lekcji) zapowiedziana lub niezapowiedziana

·         obserwacja pracy ucznia (praca na lekcji, przygotowanie do zajęć)

·         zadanie domowe (2 razy  w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny)

·         projekty, prezentacje

·         prace badawcze, obserwacje i hodowle wskazane w podstawie programowej

·         udział w konkursach

·         samodzielneprowadzenieelementów lekcji

·         praca z mapą

·         samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki,  plakaty, itp.

 

3.      Zasada oceny ważonej:

Waga                             Kategoria ocen

6                - ocena za I semestr przy ustalaniu oceny końcoworocznej

5                - za pisemne prace klasowe z całego działu (45 minutowe)

4   - za zapowiedziane sprawdziany do 20 minut z zakresu materiału
                    3-4 lekcji

3                - za kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane trwające poniżej 15 minut, odpowiedź

2         -  za prace domowe, aktywność, praca z mapą, zeszyt, udział w lekcji, projekty, prezentacje, prace badawcze, obserwacje i hodowle, samodzielneprowadzenieelementów lekcji, wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki,  plakaty, itp.

 

4.      Procedura zapowiedzi:

·         odpowiedź ustna – bez zapowiedzi, zakres materiału: 3 ostatnie tematy lekcyjne (jeżeli uczeń odmówi odpowiedzi otrzyma ocenę niedostateczną)

·         praca klasowa, sprawdzian – zapowiedziana  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zakres materiału – dział tematyczny

·         kartkówkabez zapowiedzi, zakres materiału – 3 ostatnie tematy lekcyjne

 

5.      Terminy i zasady oddawania prac pisemnych:

·         prace klasowe, sprawdziany i kartkówki – 14 dni;

·         poprawione prace pisemne młodzież otrzymuje do wglądu w czasie lekcji;

·         rodzice mają wgląd w prace pisemne podczas spotkań z nauczycielem uczącym, podczas dyżurów nauczycielskich w pierwsze wtorki miesiąca według harmonogramu spotkań;

·         wszystkie oceny są uzasadnione ustnie (na życzenie rodzica nauczyciel uzasadnia pisemnie ocenę w ciągu 2 dni);

·         oceny z prac pisemnych są wpisywane do dziennika elektronicznego,  dzienniczka ucznia lub zeszytu ucznia (w przypadku braku dzienniczka).

6.      Punktacja obowiązująca podczas prac pisemnych:

 

0 % - 29 % niedostateczny

30 % - 50 % dopuszczający

51 % - 74 % dostateczny

75 % - 89 % dobry

90 % - 97 % bardzo dobry

98% - 100 % celujący

 

Dla uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych prace pisemne będą odpowiednio dostosowywane do zaleceń poradni i indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia. W przeciwnym przypadku stosuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na oceny:

 

0 % - 19 % niedostateczny

20 % - 39 % dopuszczający

40 % - 54 % dostateczny

55 % - 70 % dobry

71 % - 89 % bardzo dobry

90% - 100 % celujący

 

7.      Zasady poprawiania ocen:

·         oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych, pracy na lekcji są ostateczne,

·         uczeń w czasie semestru ma prawo do co najmniej dwóch popraw prac pisemnych po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od oddania prac),

·         oceny można poprawiać poza jednostką lekcyjną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

·         ocenę uzyskaną podczas poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego zamiast  pierwszej uzyskanej oceny z tego sprawdzianu, z obniżoną wagą,

·         waga oceny niepoprawionej nie ulega zmianie, w pozostałych przypadkach waga spada o 1,

·         uczeń, który nie poprawił oceny traci prawo do kolejnych poprawek tej samej oceny,

·         jeżeli uczeń nie stawi się na wcześniej ustalony z nauczycielem  termin poprawy, to nauczyciel wyznacza ostateczny termin,

·         uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 

8.      Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

·         informacja ustna (konsultacje) w każdy „dzień otwarty”,

·         przekazywanie za pośrednictwem wychowawców wykazu ocen wyrażonych stopniem na zebraniach rodziców,

·         uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek i okazywać do wpisu nauczycielowi przedmiotu, oceny mogą być również wpisywane do zeszytu przedmiotowego na pierwszej stronie,

·         w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (średnia ważona 1,80 lub mniej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, który przekazuje informację rodzicom w formie pisemnej lub ustnej (poświadczonej podpisem rodzica),

·         o przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego rodzice (lub prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.

 

9.      Uczestnictwo w zajęciach:

·         uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – prawo to nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych; przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną,

·         uczeń na lekcjach zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy i podręcznik oraz przybory do wykonywania rysunków np. ołówek,

·         w przypadku, gdy uczeń był chory i jego absencja w szkole była dłuższa niż tydzień, ma on prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i kartkówki przez tydzień po powrocie (pod warunkiem, że jego nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona),

·         uczeń ma obowiązek nadrobić braki powstałe podczas jego nieobecności podczas zajęć lekcyjnych,

·         uczeń nieobecny podczas sprawdzianu pisemnego ma obowiązek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela napisać ten sprawdzian,

·         uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy.

 

10.  Aktywność pozalekcyjna:

·         udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  (za udział w konkursach są przyznawane punkty dodatnie zgodnie z WSO; za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu – ocena celująca wagi 5;laureat i finalista – ocena celująca na koniec roku z danego przedmiotu;

·         dodatkowe prace

·         projekty

 

11.  Zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:

·         Oceny klasyfikacyjne nauczyciel ustala według następującej skali:

Średnia ważona                    Stopień

powyżej 5,51 – 6,00             celujący

powyżej 4,70 – 5,50             bardzo dobry

powyżej 3,70 – 4,59             dobry

powyżej 2,70 – 3,69             dostateczny

powyżej 1,70 – 2,69             dopuszczający

               1,69 – 1,00             niedostateczny      

 

Czytaj dalej...

Biologia-PZO/Wymagania na poszczególne oceny

  • Dział: WZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z BIOLOGII

1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary:

·         wiedza

·         umiejętności

·         aktywność podczas lekcji

·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)

 

2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach:

·         odpowiedź ustna

·         sprawdzian pisemny (praca klasowa) 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem), gdy dział jest krótki np. 3-4 tematy, dopuszczany jest sprawdzian do 20 minut) – w formie testu lub opisowy

·         kartkówka (krótki sprawdzian do 15 minut z trzech ostatnich lekcji) zapowiedziana lub niezapowiedziana

·         obserwacja pracy ucznia (praca na lekcji, przygotowanie do zajęć)

·         zadanie domowe (2 razy  w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny)

·         projekty, prezentacje

·         prace badawcze, obserwacje i hodowle wskazane w podstawie programowej

·         udział w konkursach

·         samodzielneprowadzenieelementów lekcji

·         samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki,  plakaty, itp.

 

3.      Zasada oceny ważonej:

Waga                             Kategoria ocen

6                - ocena za I semestr przy ustalaniu oceny końcoworocznej

5                - za pisemne prace klasowe z całego działu (45 minutowe)

4   - za zapowiedziane sprawdziany do 20 minut z zakresu materiału
                    3-4 lekcji

3                - za kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane trwające poniżej 15 minut, odpowiedź

2         -  za prace domowe, aktywność, zeszyt, udział w lekcji, projekty, prezentacje, prace badawcze, obserwacje i hodowle, samodzielneprowadzenieelementów lekcji, wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki,  plakaty, itp.

 

4.      Procedura zapowiedzi:

·         odpowiedź ustna – bez zapowiedzi, zakres materiału: 3 ostatnie tematy lekcyjne (jeżeli uczeń odmówi odpowiedzi otrzyma ocenę niedostateczną)

·         praca klasowa, sprawdzian – zapowiedziana  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zakres materiału – dział tematyczny

·         kartkówkabez zapowiedzi, zakres materiału – 3 ostatnie tematy lekcyjne

 

5.      Terminy i zasady oddawania prac pisemnych:

·         prace klasowe, sprawdziany i kartkówki – 14 dni;

·         poprawione prace pisemne młodzież otrzymuje do wglądu w czasie lekcji;

·         rodzice mają wgląd w prace pisemne podczas spotkań z nauczycielem uczącym, podczas dyżurów nauczycielskich w pierwsze wtorki miesiąca według harmonogramu spotkań;

·         wszystkie oceny są uzasadnione ustnie (na życzenie rodzica nauczyciel uzasadnia pisemnie ocenę w ciągu 2 dni);

·         oceny z prac pisemnych są wpisywane do dziennika elektronicznego,  dzienniczka ucznia lub zeszytu ucznia (w przypadku braku dzienniczka).

6.      Punktacja obowiązująca podczas prac pisemnych:

 

0 % - 29 % niedostateczny

30 % - 50 % dopuszczający

51 % - 74 % dostateczny

75 % - 89 % dobry

90 % - 97 % bardzo dobry

98% - 100 % celujący

 

Dla uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych prace pisemne będą odpowiednio dostosowywane do zaleceń poradni i indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia. W przeciwnym przypadku stosuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na oceny:

 

0 % - 19 % niedostateczny

20 % - 39 % dopuszczający

40 % - 54 % dostateczny

55 % - 70 % dobry

71 % - 89 % bardzo dobry

90% - 100 % celujący

 

7.      Zasady poprawiania ocen:

·         oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych, pracy na lekcji są ostateczne,

·         uczeń w czasie semestru ma prawo do co najmniej dwóch popraw prac pisemnych po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od oddania prac),

·         oceny można poprawiać poza jednostką lekcyjną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

·         ocenę uzyskaną podczas poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego zamiast  pierwszej uzyskanej oceny z tego sprawdzianu, z obniżoną wagą,

·         waga oceny niepoprawionej nie ulega zmianie, w pozostałych przypadkach waga spada o 1,

·         uczeń, który nie poprawił oceny traci prawo do kolejnych poprawek tej samej oceny,

·         jeżeli uczeń nie stawi się na wcześniej ustalony z nauczycielem  termin poprawy, to nauczyciel wyznacza ostateczny termin,

·         uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 

8.      Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:

·         informacja ustna (konsultacje) w każdy „dzień otwarty”,

·         przekazywanie za pośrednictwem wychowawców wykazu ocen wyrażonych stopniem na zebraniach rodziców,

·         uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek i okazywać do wpisu nauczycielowi przedmiotu, oceny mogą być również wpisywane do zeszytu przedmiotowego na pierwszej stronie,

·         w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (średnia ważona 1,80 lub mniej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, który przekazuje informację rodzicom w formie pisemnej lub ustnej (poświadczonej podpisem rodzica),

·         o przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego rodzice (lub prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.

 

9.      Uczestnictwo w zajęciach:

·         uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – prawo to nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych; przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną,

·         uczeń na lekcjach zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy i podręcznik oraz przybory do wykonywania rysunków np. ołówek,

·         w przypadku, gdy uczeń był chory i jego absencja w szkole była dłuższa niż tydzień, ma on prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej i kartkówki przez tydzień po powrocie (pod warunkiem, że jego nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona),

·         uczeń ma obowiązek nadrobić braki powstałe podczas jego nieobecności podczas zajęć lekcyjnych,

·         uczeń nieobecny podczas sprawdzianu pisemnego ma obowiązek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela napisać ten sprawdzian,

·         uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy.

 

10.  Aktywność pozalekcyjna:

·         udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  (za udział w konkursach są przyznawane punkty dodatnie zgodnie z WSO; za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu – ocena celująca wagi 5;laureat i finalista – ocena celująca na koniec roku z danego przedmiotu;

·         dodatkowe prace

·         projekty

 

11.  Zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:

·         Oceny klasyfikacyjne nauczyciel ustala według następującej skali:

Średnia ważona                    Stopień

powyżej 5,51 – 6,00             celujący

powyżej 4,70 – 5,50             bardzo dobry

powyżej 3,70 – 4,59             dobry

powyżej 2,70 – 3,69             dostateczny

powyżej 1,70 – 2,69             dopuszczający

               1,69 – 1,00             niedostateczny      

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem