Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

WZO

Fizyka-PZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem) ·         kartkówka (krótki sprawdzian do 15 minut z trzech ostatnich lekcji)...

03-09-2017

Czytaj

Biologia-PZO/Wymagania na poszczególne o…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny (praca klasowa) 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem), gdy dział jest krótki np. 3-4 tematy, dopuszczany jest...

02-09-2017

Czytaj

Geografia-PZO/Wymagania na poszczególne …

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem) ·         kartkówka (krótki sprawdzian do 15 minut z trzech ostatnich lekcji) zapowiedziana lub...

02-09-2017

Czytaj

Język polski - PZO/Wymagania na poszczeg…

       Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim     Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 2. Podstawa programowa dla gimnazjów. 3. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w Gimnazjum w Nowym Mieście...

02-09-2017

Czytaj

Zajęcia artystyczne muzyka - PZO/Wymagan…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆARTYSTYCZNYCH - MUZYKA W GIMNAZJUM   Kryteria ocen – wymagania programowe.     Przedmioty artystyczne, do których należy plastyka, muzyka stanowiągrupę przedmiotów w których system oceniania stanowi problem złożony, trudny i często traktowany niejednoznacznie. Należy wyjść z założenia, że ocena z zajęć artystycznych powinna być raczej elementem zachęty niż egzekwowania wiadomości. Docenić należy...

02-09-2017

Czytaj

Matematyka- PZO/Wymagania na poszczególn…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem) ·         kartkówka (krótki sprawdzian do 15 minut z trzech ostatnich lekcji) zapowiedziana...

01-09-2017

Czytaj

Zajęcia artystyczne - plastyka

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z PLASTYKI Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie po zapoznaniu się z ofertą zajęć artystycznych dokonali wyboru i realizują naukę na wybranych zajęciach artystycznych z plastyki lub z muzyki. Przez pierwszy miesiąc...

01-09-2017

Czytaj

Chemia - PZO

    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII   Przedmiotowe zasady oceniania z chemii powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 2. Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół podstawowych. 3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście...

31-08-2017

Czytaj

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

ROZDZIAŁ  X WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania   § 104. Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania 1.  Ocenianiu podlegają : 1)         osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2)         zachowanie ucznia; 3)         projekt edukacyjny. 2.         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 3.         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia...

04-09-2015

Czytaj

Zajęcia techniczne - PZO/Wymagania na po…

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE mgr Aldona Dec   I. CELE OGÓLNE NAUCZANIA PRZEDMIOTU:   Ukazywanie znaczenia wiedzy technicznej w życiu codziennym. Korelacja zajęć technicznych z innymi przedmiotami tj. fizyka, matematyka, historia, informatyka. Umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności praktycznych. Umożliwienie uczniom zdobycia podstaw do kształcenia w następnych etapach edukacji. Kształtowanie właściwych postaw w zakresie dbałości o zdrowie i ochronę...

30-09-2014

Czytaj

Informatyka - PZO/Wymagania na poszczegó…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI   ROK SZKOLNY 2017/2018 mgr Aldona Dec PZO z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania  dostosowany do programu „Informatyka w ćwiczeniach. Program nauczania informatyki dla gimnazjum” Nowa ERA I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z Podstawą Programową, jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie uczniów do posługiwania się techniką komputerową w...

30-09-2014

Czytaj

Język angielski/Język niemiecki - PZO

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich               w Nowym Mieście Lubawskim   Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.      Rozporządzenie MENiS z dnia 2.      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 3.      Podstawa programowa dla II i III etapu edukacyjnego   Nauczanie języków obcych w naszej placówce odbywa się według programów...

29-09-2014

Czytaj

Historia/WOS - PZO/wymagania na poszczeg…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I-III GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM   1.      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  uczniowie i ich rodzice powinni...

29-09-2014

Czytaj

Wychowanie fizyczne - PZO/Wymagania na p…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO     I.                   OGÓLNE ZASADY OCENIANIA     Wychowanie fizyczne = podstawa programowa +„zajęcia do wyboru”   PODSTAWĄ OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST WYSIŁEK WŁOŻONY PRZEZ UCZNIA W WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI ZAJĘĆ, SYSTEMATYCZNOŚĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORAZ AKTYWNOŚĆ UCZNIA W DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ.   1.      Skala...

29-09-2014

Czytaj

Religia - PZO/Wymagania na poszczególne …

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII W GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM    Przedmiotowy system oceniania z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.  Ocenie podlegają: 1.      Pisemne prace kontrolne, sprawdziany, testy, obejmujące więcej niż...

29-09-2014

Czytaj