Menu

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

WZO

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

ROZDZIAŁ  X WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania   § 104. Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania 1.  Ocenianiu podlegają : 1)         osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2)         zachowanie ucznia; 3)         projekt edukacyjny. 2.         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 3.         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia...

04-09-2015

Czytaj

Zajęcia techniczne - PZO/Wymagania na po…

Przedmiotowe zasady oceniania – ZAJĘCIA TECHNICZNE Aldona Myślińska   Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych  w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1.      Podstawę programową. 2.      Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 3.      WSO. 4.      Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum   Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje...

30-09-2014

Czytaj

Informatyka - PZO/Wymagania na poszczegó…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z  INFORMATYKI W GIMNAZJUM nauczyciel informatyki Aldona Myślińska                I.      Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 2.      Programu nauczania informatyki w gimnazjum. 3.      PSO został...

30-09-2014

Czytaj

Język angielski/Język niemiecki - PZO

Nowe Miasto Lubawskie, 28 sierpnia 2013r.   PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim   Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.      Rozporządzenie MENiS z dnia 21.03.2001r. 2.      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 3.      Podstawa programowa dla III etapu edukacyjnego   Nauczanie języków obcych w naszym gimnazjum odbywa się według programów wydawnictwa Macmillan...

29-09-2014

Czytaj

Język angielski/Język niemiecki - wymaga…

Szczegółowe kryteria oceniania z języków obcych   Skala ocen Gramatyka i słownictwo Osiągnięcia ucznia: 6 ·         dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy ·         potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym ·         posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału i...

29-09-2014

Czytaj

Historia/WOS - PZO/wymagania na poszczeg…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I-III GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM   1.      Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach...

29-09-2014

Czytaj

Język polski - PZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM           Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych 2. Podstawa programowa dla gimnazjów 3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście...

29-09-2014

Czytaj

Język polski - wymagania na poszczególne…

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCENIANIA  DLA  KLASY  PIERWSZEJ  GIMNAZJUM   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁUCHANIE - uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, - wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi, - słucha nagrania wzorcowej recytacji, - mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu, - rozumie polecenia, - rozpoznaje fragmenty informacyjne i...

29-09-2014

Czytaj

Plastyka - PZO/wymagania na poszczególne…

KRYTERIA OCENIANIA  z plastyki w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lub.       Cele kształcenia   I.             Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. II.            Tworzenie wypowiedzi – ekspresja poprzez sztukę. III.          Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.   Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe   I.             Percepcja sztuki. Uczeń:   1. 1. określa swoją...

29-09-2014

Czytaj

Muzyka- PZO/wymagania na poszczególne oc…

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM   Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.   Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu: ·                    wypowiedzi ustne sprawdzające wiadomości o muzyce i znajomość literatury muzycznej ·                    praca pisemna (semestralna) sprawdzająca wiadomości z całego semestru ·                    sprawdziany pisemne sprawdzające znajomość partii...

29-09-2014

Czytaj

Edukacja dla bezpieczeństwa - PZO/wymaga…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA   Maciej Bochenek                                          Sposoby i formy oceniania: I. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących    narzędzi:        1.Sprawdziany pisemne ( prace klasowe).        2.Kartkówki.        3.Odpowiedzi ustne.        4.Referat.        5.Dłuższa praca pisemna przygotowana w domu.        6.Zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej        6.Prace domowe.        7.Analiza źródeł różnego typu.        8.Zeszyt przedmiotowy.      ...

29-09-2014

Czytaj

Wychowanie fizyczne - PZO/Wymagania na p…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM     I.                    Podstawa prawna   - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. -Statut Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym...

29-09-2014

Czytaj

Religia - PZO/Wymagania na poszczególne …

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH RELIGII W GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM    Przedmiotowy system oceniania z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.  Ocenie podlegają: 1.      Pisemne prace kontrolne, sprawdziany, testy, obejmujące więcej niż...

29-09-2014

Czytaj

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze - P…

  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH W GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH 1.       Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         uczestnictwo w zajęciach ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy) 2.       Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny 45-cio minutowy (po każdym dziale, zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem) ·         kartkówka (krótki sprawdzian...

29-09-2014

Czytaj

Zajęcia artstyczne - PZO/Wymagania na po…

PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM.   Kryteria ocen–wymagania programowe.     Przedmioty artystyczne, do których należy (plastyka,muzyka) stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania stanowi problem złożony, trudny i często traktowany niejednoznacznie. Należy wyjść z założenia, że ocena z zajęć artystycznych powinna być raczej elementem zachęty niż egzekwowania wiadomości. Docenić należy fakt, iż uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach. Uwzględniając...

29-09-2014

Czytaj