Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

Rekrutacja

                              Zarządzenie Nr 8/2017
Dyrektora Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia  5 kwietnia 2017
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018
 
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) zwanej dalej
„ustawą”.
 § 1
Powołuję w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim Komisję
Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole na rok 
szkolny 2017/2018 w składzie:
1)Maria Michalska
2)Agnieszka Bochenek
3)Hanna Graczyk
4)Maja Orzechowska
5)Piotr Gorzka
 § 2
Wyznaczam na Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w § 1 p Marię Michalską.
§ 3
Komisja rozpoczyna pracę od dnia 06.04.2017 i kończy pracę po zakończonym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
§ 4
Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji 
z Procedurą postępowania rekrutacyjnego i Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej,
 wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/2017 oraz do bezwzględnego przestrzegania 
zasad określonych w powyższych dokumentach.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na 
tablicy ogłoszeń.
 
Komunikat nr 1/2017
Dyrektora Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich
w Nowym Mieście Lubawskim
                                 z dnia  5 kwietnia 2017
 
 
o rozpoczęciu naboru do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2017/2018
 
podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) zwana dalej
„ustawą”.
 Dyrektor Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w terminie 6 kwietnia- 14 maj 2017r.
 
 
Nowe Miasto Lubawskie, 5 kwietnia 2017r.